0372 764 198 office@das-targoviste.ro

ANUNT DOUA POSTURI INGRIJITOR COPII-PERIOADA NEDETERMINATA-25.09.2020

ANUNT
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA
ANUNTA  SCOATEREA LA  CONCURS A UNUI POST  CONTRACTUAL VACANT DE
INGRIJITOR COPII
ANGAJAREA SE FACE PE PERIOADA NEDETERMINATA
ACTIVITATEA SE DESFASOARA IN CADRUL
COMPARTIMENTULUI EDUCATIE TIMPURIE
ACTE  NECESARE  INSCRIERE:
a)cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei publice;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
d) copia carnetului de munca si/sau adeverinta de vechime in munca de la ITM-REVISAL ;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate-original;
g) curriculum vitae conform H.G. nr.1021/2004;
h) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.
  1. i) certificat integritate comportamentala;
NOTA :
-.adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
-In cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
– Actele prevazute la alin. 1 lit. b), c) si h) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
CONDITII GENERALE – PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS CANDIDATUL:
 a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
CONDITII SPECIFICE PENTRU PARTICIPARE LA CONCURS :
-Nivel de studii:- G/M;
– Vechime in munca: minim 1 an;
– Alte conditii:  adeverinta/competente/certificat curs de ingrijitor copii
-Aptitudini :rezistenta si flexibilitate, dorinta de autodepasire, spirit practic, comunicare, lucrul in echipa
* ATENTIE: DOSARUL DE CONCURS TREBUIE SA CUPRINDA IN MOD OBLIGATORIU TOATE ACTELE NECESARE INSCRIERII CAT SI DOCUMENTELE DOVEDITOARE INDEPLINIRII CONDITIILOR SPECIFICE MENTIONATE IN ACEST ANUNT.
ACTE  NECESARE  PENTRU INSCRIEREA LA CONCURS  A  SALARIATILOR PROPRII:
-cerere – formular de inscriere la concurs
-CV conform H.G. nr.1021/2004.
– certificat integritate comportamentala;
CONCURSUL se va desfasura la sediul Directiei de Asistenta Sociala, Bld. Unirii, nr. 26, pavilion B 2, Registratura- parter, conform urmatorului calendar :
-proba scrisa:19.10.2020 ora 10.30
-proba  interviu :22.10.2020 ora 11
-Dosarele pentru inscrierea la concurs se pot depune pana la data de …08.10.2020 -ora 16…la sediul D.A.S din Targoviste , Bld. Unirii, nr. 26, pavilion B 2, Registratura- parter.
 -Relatii suplimentare la sediul D.A.S. din Targoviste , Bld. Unirii, nr. 26, pavilion B 2, Registratura- parter.
Persoana de contact din cadrul  compartimentului de resurse umane : STEFAN MIHAELA, Telefon-0731023873
Bibliografie  concurs pentru ocuparea postului:
  • Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, capitolul I.
  • Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igiena din unitatile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna si recreerea copiilor si tinerilor;
  • Legea nr. 263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • HG 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara;
PRIMIREA DOSARELOR DE CONCURS VA AVEA LOC LA SEDIUL INSTITUTIEI DIN TIRGOVISTE, BLD. UNIRII, NR. 26, PAVILION B 2, REGISTRATURA- PARTER.
DESFASURAREA PROBELOR DE CONCURS VOR AVEA LOC LA SEDIUL DIRECTIEI DE ASISTENTA SOCIALA DIN TIRGOVISTE, BLD. UNIRII, NR. 26, PAVILION B 2, REGISTRATURA- PARTER, JUD.DIMBOVITA
CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI :
ETAPA CONCURS
DATA
ORA
DATA LIMITA PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR
 08.10.2020
16
SELECTIE DOSARE
 09.10.2020
10
TERMEN AFISARE REZULTATE SELECTIE DOSARE
 09.10.2020
16
TERMEN DEPUNERE CONTESTATII LA SELECTIE DOSARE
 12.10.2020
16
TERMEN ANALIZARE SI AFISARE REZULTAT CONTESTATII
13.10.2020
16
DATA DESFASURARII PROBEI SCRISE
19.10.2020
10.30
TERMEN AFISARE REZULTAT PROBA SCRISA
19.10.2020
16
TERMEN DEPUNERE CONTESTATIE PROBA SCRISA
20.10.2020
16
TERMEN ANALIZARE SI AFISARE REZULTAT CONTESTATIE
21.10.2020
16
DATA DESFASURARII PROBEI DE INTERVIU
22.10.2020
11
AFISARE REZULTAT PROBA INTERVIU
22.10.2020
16
TERMEN DEPUNERE CONTESTATIE PROBA INTERVIU
23.10.2020
13
TERMEN ANALIZARE SI AFISARE REZULTAT CONTESTATIE
 23.10.2020
16
AFISARE REZULTAT FINAL OCUPARE POST
26.10.2020
16
-RELATII SUPLIMENTARE LA SEDIUL D.A.S. DIN TARGOVISTE , BLD. UNIRII, NR. 26, PAVILION B 2, REGISTRATURA- PARTER.
-PERSOANA DE CONTACT DIN CADRUL  COMPARTIMENTULUI DE RESURSE UMANE : STEFAN MIHAELA,TEL. 0731023873 in intervalul orar 08.00- 16.00 L-V.
ANUNT
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA
ANUNTA  SCOATEREA LA  CONCURS A UNUI POST  CONTRACTUAL VACANT DE
INGRIJITOR COPII
ANGAJAREA SE FACE PE PERIOADA NEDETERMINATA
ACTIVITATEA SE DESFASOARA IN CADRUL
CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CU AUTISM SI SINDROM DOWN
ACTE  NECESARE  INSCRIERE:
a)cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei publice;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
d) copia carnetului de munca si/sau adeverinta de vechime in munca de la ITM-REVISAL ;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate-original;
g) curriculum vitae conform H.G. nr.1021/2004;
h) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.
i) certificat integritate comportamentala;
NOTA :
-.adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
-In cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
– Actele prevazute la alin. 1 lit. b), c) si h) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
CONDITII GENERALE – PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS CANDIDATUL:
 a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
CONDITII SPECIFICE PENTRU PARTICIPARE LA CONCURS :
-Nivel de studii:- G/M;
– Vechime in munca: minim 1 an;
– Alte conditii:  adeverinta/competente/certificate curs de ingrijitor copii
-Aptitudini :rezistenta si flexibilitate, dorinta de autodepasire, spirit practic, comunicare, lucrul in echipa
* ATENTIE: DOSARUL DE CONCURS TREBUIE SA CUPRINDA IN MOD OBLIGATORIU TOATE ACTELE NECESARE INSCRIERII CAT SI DOCUMENTELE DOVEDITOARE INDEPLINIRII CONDITIILOR SPECIFICE MENTIONATE IN ACEST ANUNT.
ACTE  NECESARE  PENTRU INSCRIEREA LA CONCURS  A  SALARIATILOR PROPRII:
-cerere – formular de inscriere la concurs
-CV conform H.G. nr.1021/2004.
– certificat integritate comportamentala;
CONCURSUL se va desfasura la sediul Directiei de Asistenta Sociala, Bld. Unirii, nr. 26, pavilion B 2, Registratura- parter, conform urmatorului calendar :
-proba scrisa:19.10.2020 ora 10
-proba  interviu :22.10.2020 ora 10
-Dosarele pentru inscrierea la concurs se pot depune pana la data de …08.10.2020 -ora 16…la sediul D.A.S din Targoviste , Bld. Unirii, nr. 26, pavilion B 2, Registratura- parter.
 -Relatii suplimentare la sediul D.A.S. din Targoviste , Bld. Unirii, nr. 26, pavilion B 2, Registratura- parter.
Persoana de contact din cadrul  compartimentului de resurse umane : STEFAN MIHAELA, Telefon-0731023873
Bibliografie  concurs pentru ocuparea postului:
  • Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, capitolul I.
  • Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igiena din unitatile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna si recreerea copiilor si tinerilor;
  • Legea nr. 263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • HG 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara;
PRIMIREA DOSARELOR DE CONCURS VA AVEA LOC LA SEDIUL INSTITUTIEI DIN TIRGOVISTE, BLD. UNIRII, NR. 26, PAVILION B 2, REGISTRATURA- PARTER.
DESFASURAREA PROBELOR DE CONCURS VOR AVEA LOC LA SEDIUL DIRECTIEI DE ASISTENTA SOCIALA DIN TIRGOVISTE, BLD. UNIRII, NR. 26, PAVILION B 2, REGISTRATURA- PARTER, JUD.DIMBOVITA
CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI :
ETAPA CONCURS
DATA
ORA
DATA LIMITA PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR
 08.10.2020
16
SELECTIE DOSARE
 09.10.2020
10
TERMEN AFISARE REZULTATE SELECTIE DOSARE
 09.10.2020
16
TERMEN DEPUNERE CONTESTATII LA SELECTIE DOSARE
 12.10.2020
16
TERMEN ANALIZARE SI AFISARE REZULTAT CONTESTATII
13.10.2020
16
DATA DESFASURARII PROBEI SCRISE
19.10.2020
10
TERMEN AFISARE REZULTAT PROBA SCRISA
19.10.2020
16
TERMEN DEPUNERE CONTESTATIE PROBA SCRISA
20.10.2020
16
TERMEN ANALIZARE SI AFISARE REZULTAT CONTESTATIE
21.10.2020
16
DATA DESFASURARII PROBEI DE INTERVIU
22.10.2020
10
AFISARE REZULTAT PROBA INTERVIU
22.10.2020
16
TERMEN DEPUNERE CONTESTATIE PROBA INTERVIU
23.10.2020
13
TERMEN ANALIZARE SI AFISARE REZULTAT CONTESTATIE
 23.10.2020
16
AFISARE REZULTAT FINAL OCUPARE POST
26.10.2020
16
-RELATII SUPLIMENTARE LA SEDIUL D.A.S. DIN TARGOVISTE , BLD. UNIRII, NR. 26, PAVILION B 2, REGISTRATURA- PARTER.
-PERSOANA DE CONTACT DIN CADRUL  COMPARTIMENTULUI DE RESURSE UMANE : STEFAN MIHAELA,TEL. 0731023873 in intervalul orar 08.00- 16.00 L-V.