0372 764 198 office@das-targoviste.ro

Informare privind legea consumatorului vulnerabil Sezonul noiembrie 2022 – martie 2023

Potrivit Legii nr. 226/2021 si a HG NR. 1073/04.10.2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala  pentru consumatorul vulnerabil de energie,  consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, energie electrică (doar in situatia in care nu detin alta forma de incalzire; aceasta situatie se constata prin ancheta sociala intocmita in termen de 15 zile de la data depunerii cererii) sau combustibili solizi si/sau petrolieri, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei si supliment pentru energie în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este de până la 1386 lei si 2053 lei pentru persoana singura.

Ajutorul pentru incalzirea locuintei.

Formularele de cerere şi declaraţie pe propria răspundere se ridică şi se depun completate, împreună cu documentele doveditoare la urmatoarele centre:

 • Sediul Directiei de Asistenta Sociala Targoviste – Bld. Unirii, nr. 26.
 • Cantina de Ajutor Social – str. Tudor Vladimirescu, nr. 1
 • Sediul distributie alimente POAD– str. Calea Bucuresti, bl. O3, parter

Pentru  constituirea dreptului la ajutorul de incalzire pe toata perioada sezonului rece 1 noiembrie 2022 – 31 martie 2023 cererile  se pot depune  pana la data de 20.11.2022  apoi până în data de 20 a fiecărei luni, pentru restul sezonului rece.

Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei – reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplineşte condiţiile legale de acordare a ajutorului, care solicită acordarea acestuia şi care poate fi, după caz: proprietarul locuinţei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract cu clauza de întreţinere sau cu rezerva dreptului de abitatie/uzufruct, titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al acesteia ori alt membru de familie major şi  împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani;

Pentru verificarea îndeplinirii de către solicitant a condiţiilor de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei, cererea şi declaraţia pe proprie răspundere va fi  însoţita de documente doveditoare privind componenţa familiei, veniturile realizate şi bunurile deţinute de membrii acesteia, după cum urmează:

 • cerere şi declaraţie pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei – formulare tip (puse la dispoziţie de către Direcţia de Asistenţa Socială Targoviste);
  copie după actele de identitate pentru toţi membrii familiei care au acelaşi domiciliu sau reşedinţă la adresa la care se solicită ajutorul,;
  •    certificate de naştere pentru copiii minori sub 14 ani;
  •    adeverinţă de la asociaţia de proprietari/locatari din care să rezulte că sunt înscrise în carte de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;
  •    acte din care să rezulte calitatea titularului cererii faţa de locuinţa pentru care solicită ajutorul:

–    proprietar: copie contract de vânzare – cumpărare, extras de carte funciară;

–    chirias: contract de închiriere valabil la data depunerii cererii;

–    comodatar: contract de comodat incheiat in fata notarului public, valabil la data depunerii cererii;

–    concesionarul: contract de concesiune valabil la data depunerii cererii;

–    împuternicit: împuternicire din partea proprietarului locuinţei sau a titularului contractului de închiriere;

 •  acte doveditoare privind veniturile nete lunare realizate de către membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii :
  –    adeverinţă de salariu cu venitul net, inclusiv valoarea bonurilor de masă;
  –    cupoane de pensii;
  –    cupoane indemnizaţii pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani, 3 – 7 ani;
  –    cupoane indemnizaţii lunare pentru persoanele cu handicap;
  –  cupoane indemnizatie somaj;
  –    alocaţii pentru minorii daţi în plasament familial sau încredinţaţi spre creştere şi educare;
  –    acte doveditoare ale veniturilor provenite din închirieri, dobânzi, dividende, părţi sociale, renta/subvenţie agricolă, etc.;
  –    declaraţie privind alte venituri realizate;

–    declaratie notariala in cazul sotilor despartiti in fapt.
•    pentru ajutorul de încălzire a locuinţei cu gaze naturale –  factură de plată, proces verbal de punere in functiune centrala/convector.

 •  pentru ajutorul de încălzire a locuinţei cu energie electrica –  factură de plată.
 • Certificat fiscal Taxe si Impozite cu viza de la Registrul Agricol.
 • Copie talon pentru proprietarii de autoturism/motocicleta.

 

Orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor acesteia se comunica primarului, in termen de 5 zile de la data modificarii, prin depunerea unei noi cereri si declaratii pe propria raspundere.

 

 

 

Limitele de venituri si cuantumurile ajutorului/suplimentului pentru energie – incalzirea cu gaze naturale:

TREPTE  VENITURI

(LEI)

COMPENSARE PROCENTUALA

(%)

CUANTUM

ajutor

(LEI)

   CUANTUM

supliment

(LEI)

<   200 100% 250 10
200,1 320 90% 225 10
320,1 440 80% 200 10
440,1 560 70% 175 10
560,1 680 60% 150 10
680,1 920 50% 125 10
920,1 1040 40% 100 10
1040,1 1160 30% 75 10
1160,1 1280 20% 50 10
1280,1 1386 10% 25 10
Pentru pers. singura

1280,1

2053 10% 25 10

 

Limitele de venituri si cuantumurile ajutorului/suplimentului pentru energie – incalzirea cu combustibili solizi si/sau petrolieri:

TREPTE  VENITURI

(LEI)

COMPENSARE PROCENTUALA

(%)

CUANTUM

ajutor

(LEI)

     CUANTUM

supliment

(LEI)

<   200 100% 320 20
200,1 320 90% 288 20
320,1 440 80% 256 20
440,1 560 70% 224 20
560,1 680 60% 192 20
680,1 920 50% 160 20
920,1 1040 40% 128 20
1040,1 1160 30% 96 20
1160,1 1280 20% 64 20
1280,1 1386 10% 32 20
Pentru pers. singura

1280,1

2053  

10%

32 20

 

 

Limitele de venituri si cuantumurile ajutorului/suplimentului pentru energie – incalzirea cu energie electrica:

TREPTE  VENITURI

(LEI)

COMPENSARE PROCENTUALA

(%)

CUANTUM

ajutor

(LEI)

     CUANTUM

supliment

(LEI)

<   200 100% 500 70
200,1 320 90% 450 70
320,1 440 80% 400 70
440,1 560 70% 350 70
560,1 680 60% 300 70
680,1 920 50% 250 70
920,1 1040 40% 200 70
1040,1 1160 30% 150 70
1160,1 1280 20% 100 70
1280,1 1386 10% 50 70
Pentru pers. singura

1280,1

2053 10% 50 70

 

            Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu energie electrica sau gaze naturale, stabilit conform prevederilor legale, se scade din factura care atesta contravaloarea consumului, lunar, de catre furnizori, si nu poate fi mai mare decat valoarea consumului facturat.

Contravaloarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petrolieri, se plateste titularului o singura data pentru tot sezonul rece sau pentru lunile ramase din sezonul rece.

 

Suplimentul pentru energie.

          Familiile și persoanele singure ale căror venituri sunt de până 1386 lei/venit net pe membru de familie sau 2053 lei in cazul persoanei singure, beneficiază lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, de un supliment pentru energie în sumă fixă, acordat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de:

 1. a)30 lei/lună pentru consumul de energie electrică sau 70 lei/luna in situatia in care singura sursa de energie utilizata este energia electrica;
 2. b)10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;
 3. c)10 lei/lună pentru consumul de energie termică;
 4. d)20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri.

Suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcursul anului, și se plătește astfel:

 1. a)furnizorului, dar nu mai mult decât consumul facturat, în cazul suplimentului pentru energie electrica si gaze naturale;
 2. b)direct titularului, în cazul suplimentului pentru combustibili solizi si/sau petrolieri.

Suplimentul pentru energie poate fi solicitat împreună cu ajutorul pentru încălzirea locuinței sau separat, atunci când sunt îndeplinite condițiile de acordare.

Suplimentul pentru energie se acordă cumulat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate.

Fondurile necesare pentru plata ajutorului pentru  incalzire si a suplimentului pentru energie, se asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.

 

 

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII

AJUTORULUI  DE  INCALZIRE/SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE

 

Bunuri imobile
1 Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2 Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac exceptie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potential de valorificare prin vanzare/constructie/productie agricola

 

Bunuri mobile*
1 Autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4 Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”
5 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6 Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
(*)Aflate în stare de funcţionare

 

Depozite bancare
  1 Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei, cu exceptia dobanzii

 

Terenuri /animale și/sau păsări
  1 Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

 

NOTĂ:  Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social, alocatiei pentru sustinerea familiei si ajutorului pentru incalzirea locuintei.

  

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, indemnizații, alocații și ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligații legale de întreținere și alte creanțe legale, cu excepția următoarelor categorii de venituri:

 

 1. a)alocației pentru susținerea familiei, prevăzută de Legea  277/2010privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. b)alocației de stat pentru copii, prevăzută de Legea  61/1993privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. c)bugetului personal complementar lunar și a prestațiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4)  b)și, respectiv, alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d)burselor școlare, a drepturilor acordate în baza art. 51  (2)și art. 85 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 5. e)stimulentului educațional oferit, potrivit prevederilor Legii  248/2015privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate;
 6. f)sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului  1.488/2004privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială «Bani de liceu», cu modificările și completările ulterioare;
 7. g)veniturilor obținute din activitățile cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în condițiile Legii  52/2011privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 8. h)sumelor ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situații excepționale.
 9. i)sumelor primite de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pentru participarea la programe de formare profesională organizate în condițiile legii, dacă acestea nu sunt considerate venituri salariale potrivit Legii  227/2015privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.