Serviciul de alocatii si indemnizatii

Serviciul de alocatii si indemnizatii, cu urmatoarele componente :

 • Alocatii de stat:
 • Primeste cererile pentru acordarea alocatiei de stat si actele doveditoare din care rezulta indeplinirea conditiilor legale de acordare a acestui drept;
 • Intocmeste si inainteaza AJPIS D-ta borderoul privind situatia cererilor inregistrate pentru acordarea alocatiei de stat;
 • Alocatii pentru sustinerea familiei:
 • solutioneaza cererile de solicitare a alocatiei pentru sustinerea familiei, in termen legal;
 • intocmeste anchete sociale pentru acordarea/neacordarea/modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei in termen legal;
 • stabileste/modifica/suspenda si inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei, prin dispozitia primarului, conform legislatiei in domeniu;
 • urmareste indeplinirea de catre beneficiarii de alocatie pentru sustinerea familiei a obligatiilor ce le revin;
 • comunica dispozitia primarului, beneficiarilor de alocatie pentru sustinerea familiei;
 • intocmeste si transmite lunar AJPIS D-ta urmatoarele borderouri: stabilire drepturi noi/modificare/ incetare/suspendare/repunere;
 • elibereaza adeverinte la cererea persoanelor aflate in evidenta, raspunzand pentru corectitudinea datelor consemnate.
 • indemnizatii crestere si ingrijire copii:
 • Primeste cererile pentru acordarea indemnizatiei/stimulentului pentru cresterea si ingrijirea copilului si actele doveditoare din care rezulta indeplinirea conditiilor legale de acordare a acestui drept;
 • Intocmeste si transmite lunar pe baza de borderou AJPIS D-ta, dosarele primite pentru acordare indemnizatiei/stimulentului pentru cresterea si ingrijirea copilului.
 • Consiliere si informare:
 • Consilieaza si informeaza potentialii beneficiari despre beneficiile de asistenta sociala acordate de Directia de Asistenta Sociala;
 • Verifica prin evaluare initiala situatia socio-economica a beneficiarilor care se adreseaza serviciului;
 • Primesc si verifica dosarele depuse pentru acoradarea beneficiilor de asistenta sociala;
 • Consiliaza persoanele aflate in nevoie sociala in legatura cu drepturilor stabilite prin lege, pentru rezolvarea situatiei in care se afla;
 • Instruieste persoana aflata in nevoie sociala in legatura cu demersurile personale ce trebuie intreprinse pentru rezolvarea situatiei in care se afla.