Serviciul de evaluare, autorizare si monitorizare servicii sociale

Serviciul de evaluare, autorizare si monitorizare servicii sociale

 • promovează parteneriate cu alţi furnizori de servicii sociale;
 • monitorizeaza, controleaza si urmareste serviciile sociale in conformitate cu standardele minime de calitate si a Legii 197/2012, privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, republicata si Normelor metodologice din 19 februarie 2014, de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012.
 • asigura indrumare si control pentru acreditarea si licentierea serviciilor sociale;
 • in cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat directorului DAS;
 • supervizeaza activitatea conducatorilor serviciilor si centrelor din subordinea DAS;
 • urmareste modificarile legislative specifice derularii serviciilor sociale si verifica aplicarea acestora in cadrul serviciilor sociale derulate la nivelul institutiei;
 • întocmeşte rapoarte privind activitatea Directiei de Asistenta Sociala anual, sau alte tipuri de rapoarte la solicitarea Direcţiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a copilului Dambovita si a Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), întocmeşte situaţiile solicitate de autorităţi guvernamentale şi alte instituţii, organizaţii sau persoane;
 • sprijina si evalueaza situatia socio-economica initiala a familiilor in vederea acordarii serviciilor specializate tip cresa si repartizeaza cererile in functie de locurile diponibile;
 • informeaza si consiliaza beneficiarii in vederea obtinerii tichetelor si abonamentelor pentru transportul public local
 • identifica familiile si persoanele singure aflate în dificultate prin evaluarea situatiei socio-economice a acestora pe baza de ancheta sociala;
 • propune, în conditiile legii, masuri de asistenta sociala pentru prevenirea/diminuarea consecintelor unor evenimente considerate drept riscuri sociale;
 • răspunde de utilizarea, exploatarea şi întreţinerea, în condiţii normale de funcţionare, a calculatoarelor, fax-urilor, copiatoarelor si imprimantelor din dotarea A.S.;
 • sprijina si evalueaza situatia socio-economica a persoanelor aflate in risc de marginalizaare sociala in vederea acordarii de prestatii financiare, proteze  medicale si ajutoare alimentare;
 • asigură consilierea şi informarea cetăţenilor din comunitate privind serviciile sociale existente la nivel local, precum şi privind drepturile şi obligaţiile ce le revin;
 • identifică şi evaluează nevoile şi situaţiile care impun furnizarea de servicii sociale în funcţie de nevoile specifice comunităţii;
 • sprijina si evalueaza situatia socio – economica a persoanelor in vederea efectuarii listei de prioritatii pentru acordarea de locuinte sociale/ANL, de catre Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat;
 • efectueaza anchete sociale in vederea acordarii subventiei pentru incalzire cu energie electrica;
 • asigura instruirea introductiv generala pe linie de SSM a personalului nou angajat in cadrul directiei;
 • elaboreaza setul de instructiuni proprii SSM cu aplicabilitate acestei directii si asigura instruirea interna specifica a salariatilor directiei si a asistentilor sociali;
 • identifica si documenteaza riscurile, cu respectarea metodologiei specifice de evaluare a riscurilor pe linie de SSM;
 • elaboreaza si asigura permanenta actualitate a Planului de prevenire si protectie, in corelare cu riscurile identificate;
 • elaboreaza si asigura permanenta actualitate a Normativului intern de acordare a echipamentului individual de protectie ;
 • gestioneaza echipamentul individual de protectie predat personalului din cadrul acestei directii si moitorizeaza utilizarea acestuia;
 • elaboreaza tematicile anuale ale instruirilor interne SSM;
 • tine sub control completarea fiselor individuale de instruiri SSM.