nunta in aer liber

, Fotograf Nunta Bucuresti, Formatie Nunta Bucuresti, Dj Nunta Targoviste, Cazare Targoviste, Cazare Titu, Cover Band Bucuresti.
0372 764 198 [email protected]

Serviciul economico-financiar

 • asigură respectarea cu stricteţe a prevederilor legale privind integritatea patrimoniului şi ia măsuri legale pentru reîntregirea acestuia în cazul în care a fost păgubit;
 • vizeaza statele de plata aplicand stampila de control financiar preventiv;
 • verifica statele de plata privind calculul corect al CAS, CASS, somajului, deducerilor de baza si suplimentare, calculul corect al imopozitului si retinerilor din salarii, respectindu-se actele normative in vigoare;
 • urmareste incadrarea in creditele bugetare aprobate;
 • intocmeşte nota contabilă aferentă drepturilor salariale, ordinele de plată şi declaraţiile. răspunde de depunerea la termen a declaraţiilor care derivă din activitatea salarială;
 • asigură plata la termen a sumelor care constituie obligaţiile societăţii faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi alte obligaţii faţă de terţi;
 • asigură şi răspunde de efectuarea corectă şi la timp a calculelor privind drepturile salariale ale personalului;
 • asigură desfăşurarea ritmică a operaţiunilor de decontare cu furnizorii;
 • operează la zi actele de bancă, actele de casă;
 • intocmeste documentele pentru operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar conform planurilor lunare şi a documentaţiilor vizate de controlul financiar preventiv;
 • urmareste depunerea în bancă a sumelor neridicate reprezentând drepturi salariale, ajutor social, ajutoare încălzire cu lemne sau orice alt numerar , intermenul stabilit de lege;
 • intocmeste documentele pentru incasarea numerarului pe bază de chitanţă emisă în două exemplare si completeaza obligatoriu, dupa caz, dispozitiile de plata / incasare, in registrul de casa;
 • asigură respectarea limitei soldului de casă pentru cheltuielile gospodăreşti;
 • intocmeşte lista nominală a persoanelor care nu au încasat salariul sau alte drepturi şi menţionează pe statul de plată sumele efectiv plătite şi cele neachitate;
 • intocmeste fisele fiscale si raspunde de depunerea lor la organul fiscal la termenele prevazute de lege;
 • intocmeste lunar “ Situatia Recapitulativa” privind plata salariilor in 2 exemplare,  insotita de ordinele de plata pentru viramente;
 • raspunde de corecta gestionare a bazelor de date privind salarizarea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav;
 • intocmeste si depune lunar declaratiile de salarii   pentru  CASS, CAS, somaj, impozit respectindu-se actele legale in vigoare . Daca este cazul se vor depune declaratii rectificative (in cazul imputatiilor);
 • asigura gestionarea bazelor de date privind indemnizatiile acordate persoanelor cu handicap grav. Actualizeaza bazele de date de cite ori se impune;
 • intocmeste situatia centralizatoare privind viramentele la fondurile speciale
 • elibereaza adeverinte referitoare la veniturile realizate, raspunzand de legalitatea datelor consemnate;
 • intocmeste situatiile statistice privind cheltuiala de personal in termenul stabilit de lege.
 • intocmeste darea de seama contabila la trimestru;
 • răspunde de efectuarea calculelor de fundamentare a indicatorilor economico-financiari şi întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli pe an şi defalcat pe trimestre;
 • asigură analiza lunară a încadrării în creditele bugetare prevăzute în BVC ;
 • angajează prin semnătură instituţia în toate operaţiunile patrimoniale având obligaţia de a refuza viza acelor operaţiuni considerate ilegale;
 • vizeaza notele de comanda catre furnizori, aplicand stampila de control si semnatura;
 • face previziunea bugetului pentru anul viitor;
 • verifica facturile din punct de vedere procedural (procedurile operationale privind achizitiile) si se asigura de existenta documentelor care stau la baza emiterii acestora;
 • asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor contabile privind mijloacele fixe şi mijloacele circulante;
 • participa la inventarierea tuturor valorilor patrimoniale, urmăreşte definitivarea potrivit legii a rezultatelor inventarierii;
 • înregistrează şi ţine evidenţa debitelor întocmind balanţa analitică. Intocmeşte balanţa creditorilor din salarii neridicate, ajutoare sociale, ajutoare pentru încălzire cu lemne;
 • răspunde de întocmirea corectă a balanţei de verificare pentru conturile sintetice şi analitice şi urmăreşte concordanţa dintre acestea;
 • opereaza la zi bonurile de consum, notele de intrare receptie si alte documente contabile;
 • opereaza in baza de date aprovizionarile si consumurile de materiale, obiecte de inventar.