nunta in aer liber

, Fotograf Nunta Bucuresti, Formatie Nunta Bucuresti, Dj Nunta Targoviste, Cazare Targoviste, Cazare Titu, Cover Band Bucuresti.
0372 764 198 [email protected]

Serviciul evidenta si plati beneficii sociale

 1. Serviciul evidenta si plati beneficii sociale, cu urmatoarele componente:

Ajutor social:

 • solutioneaza cererile de solicitare a ajutorului social, in termen legal;
 • intocmeste anchete sociale pentru acordarea/neacordarea/modificarea ajutorului social in termen legal;
 • calculeaza si stabileste cuantumul ajutorului social conform fisei de calcul;
 • stabileste/modifica/suspenda si inceteaza dreptul la ajutor social, prin dispozitia primarului, conform legislatiei in domeniu;
 • urmareste indeplinirea de catre beneficiarii de ajutor social a obligatiilor ce le revin;
 • comunica dispozitia primarului beneficiarilor de ajutor social;
 • intocmeste lunar lista cu beneficiarii de ajutor social, ce urmeaza sa efectueze ore de munca in folosul comunitatii si o transmite serviciului specializat din cadrul primariei;
 • intocmeste si transmite lunar AJPIS D-ta urmatoarele borderouri: stabilire drepturi noi/modificare/ incetare/suspendare/repunere/numar ore de munca efectuate de beneficiarii de ajutor social;
 • intocmeste si transmite lunar raport statistic privind situatia beneficiarilor de ajutor social;
 • solutioneaza pe baza de ancheta sociala si dispozitie a primarului cererile de acordare a ajutoarelor de urgenta;
 • intocmeste situatia privind persoanele si familiile marginalizate social si propune masuri individuale in vederea prevenirii si combaterii marginalizarii sociale;
 • stabileste si inceteaza dreptul la ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri, beneficiarilor de ajutor social, prin dispozitie a primarului si transmite serviciului contabilitate statele de plata.
 • elibereaza adeverinte la cererea persoanelor aflate in evidenta, raspunzand pentru corectitudinea datelor consemnate;
 • Primeste cereri pentru acordarea ajutoarelor de urgenta familiilor şi persoanelor care se află în situatii de necesitate cauzate de calamităti naturale, incendii, accidente, precum şi pentru alte situatii deosebite, stabilite prin hotărâre a consiliului local, intocmeste ancheta sociala si propune pe baza actelor doveditoare acordarea/neacordarea acestuia.
 • Identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat situaţiile de risc de excluziune socială;

Alocatii de stat:

 • Primeste cererile pentru acordarea alocatiei de stat si actele doveditoare din care rezulta indeplinirea conditiilor legale de acordare a acestui drept;
 • Intocmeste si inainteaza AJPIS D-ta borderoul privind situatia cererilor inregistrate pentru acordarea alocatiei de stat;

Alocatii pentru sustinerea familiei:

 • solutioneaza cererile de solicitare a alocatiei pentru sustinerea familiei, in termen legal;
 • intocmeste anchete sociale pentru acordarea/neacordarea/modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei in termen legal;
 • stabileste/modifica/suspenda si inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei, prin dispozitia primarului, conform legislatiei in domeniu;
 • urmareste indeplinirea de catre beneficiarii de alocatie pentru sustinerea familiei a obligatiilor ce le revin;
 • comunica dispozitia primarului, beneficiarilor de alocatie pentru sustinerea familiei;
 • intocmeste si transmite lunar AJPIS D-ta urmatoarele borderouri: stabilire drepturi noi/modificare/ incetare/suspendare/repunere;
 • elibereaza adeverinte la cererea persoanelor aflate in evidenta, raspunzand pentru corectitudinea datelor consemnate.
 • Intocmirea dosarelor in vederea acordarii subventiilor incalzire locuinte;

Masuri de protecţie socială în perioada sezonului rece:

 • solutioneaza cererile de solicitare a subventiei, in termen legal;
 • intocmeste anchete sociale pentru acordarea/neacordarea/modificarea subventie pentru verificarea conditiilor;
 • comunica dispozitia primarului, beneficiarilor de subventie;
 • intocmeste si transmite lunar AJPIS D-ta urmatoarele borderouri: stabilire drepturi noi/modificare/ incetare/suspendare/repunere.

Indemnizatii crestere si ingrijire copii:

 • Primeste cererile pentru acordarea indemnizatiei/stimulentului pentru cresterea si ingrijirea copilului si actele doveditoare din care rezulta indeplinirea conditiilor legale de acordare a acestui drept;
 • Intocmeste si transmite lunar pe baza de borderou AJPIS D-ta, dosarele primite pentru acordare indemnizatiei/stimulentului pentru cresterea si ingrijirea copilului.
 • Acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei:
 • Pune la dispozitia solicitantilor cererea si declaratia pe propria raspundere privind veniturile si componenta familiei;
 • Primeste si verifica cererile si declaratiile pe propria raspundere privind componenta si veniturile familiei solicitantilor de ajutor pentru incalzirea locuintei;
 • Stabileste dreptul la ajutorul pentru incalzirea locuintei si supune spre aprobare primarului;
 • Transmite dispozitiile primarului privind acordarea ajutorului de incalzire, titularilor si AJPIS D-ta;
 • Transmite lunar catre AJPIS D-ta situatia centralizatoare/raport statistic cuprinzand beneficiarii ajutorului pentru incalzirea locuintei si cuantumul/procentul aferent, in vederea efectuarii platii;
 • Efecueaza anchete sociale, pe baza listei primite de la AJPIS D-ta, in vederea verificarii veridicitatii datelor consemnate de catre titulari in cererea si declaratia pe propria raspundere;
 • Intocmeste situatia nominala privind anchetele sociale efectuate si rezultatul acestora.

Compartiment relatii cu publicul si evaluare initiala:

 • Consilieaza si informeaza potentialii beneficiari despre beneficiile/serviciile de asistenta sociala acordate de Directia de Asistenta Sociala;
 • Verifica prin evaluare initiala situatia socio-economica a beneficiarilor care se adreseaza serviciului;
 • Primesc si verifica dosarele depuse pentru acoradarea beneficiilor de asistenta sociala;
 • Consiliaza persoanele aflate in nevoie sociala in legatura cu drepturilor stabilite prin lege, pentru rezolvarea situatiei in care se afla;
 • Instruieste persoana aflata in nevoie sociala in legatura cu demersurile personale ce trebuie intreprinse pentru rezolvarea situatiei in care se afla.

Acordarea de tichete educationale:

 • Acorda stimulentul educational in conditiile Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă;
 • Respecta procedura de lucru privind acordarea tichetelor sociale pentru gradinita;
 • Verifica cel putin o   data   pe   luna,   daca   notarea   zilnica   a   prezentei   este   realizata   conform procedurii.