SERVICIUL PERSONAL

SERVICIUL PERSONAL:

 • intocmeste Regulamentul de Organizare si Functionare, Regulamentul de Ordine Interioara si Codul de etica profesional al directiei in colaborare cu coordonatorii tuturor activitatilor DAS;
 • intocmeste organigrama institutiei, statul de funcţii si statul de personal;
 • aplica prevederile legale privind încadrarea, promovarea şi salarizarea personalului D.A.S.;
 • tine evidenţa registrului general de evidenţă a salariaţilor, le păstrează şi le completează cu toate modificările survenite;
 • asigură secretariatul comisiilor de concurs, respectiv al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor;
 • răspunde de organizarea examenelor şi a concursurilor pentru încadrare şi promovare în muncă şi de verificare a îndeplinirii de către solicitanţi a condiţiilor prevăzute de lege pentru aceastea;
 • efectuează lucrările legate de încadrarea, transferul, modificarea sau încetarea raporturilor de serviciu respectiv a contractului individual de muncă pentru personalul din cadrul serviciului;
 • intocmeşte dosarele necesare în vederea pensionării angajaţilor proprii şi asistenţilor personali;
 • stabileste, conform prevederilor legale, cuantumul sporurilor de vechime, opereaza modificarile in situatia salariatilor si le comunica serviciului Contabilitate;
 • calculeaza drepturile de concediu ale salariatilor si le transmite sefilor si tine evidenta efectuarii acestuia;
 • organizează în luna decembrie, pentru anul următor, programarea concediilor de odihnă pentru personalul contractual al serviciului;
 • efectuează cercetarea prealabilă stabilirii sancţiunilor disciplinare;
 • gestioneza dosarele personalului angajat în cadrul directiei;
 • gestioneaza fişele posturilor personalului din cadrul directiei;
 • gestioneaza fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale angajaţilor întocmite de director, şeful de serviciu şi şefii de birouri;
 • tine evidenta timpului lucrat/si a concediilor de odihna/fara plata/boala, semnaland directorului neregulile constatate;
 • intocmeşte situatiile statistice privind numarul de personal, calificare, studii, incadrare;
 • întocmeşte evidenţele referitoare la termenul de valabilitate al certificatelor de handicap şi urmăreşte lunar mişcarea asistenţilor personali;
 • intocmeste lunar pontajul pentru pentru asistentii personali, si-l transmite serviciului Contabilitate;
 • verifica si vizeaza, lunar, pontajele salariatilor D.A.S.;
 • comunica serviciului Contabilitate orice schimbare intervenita in drepturile salariale ale angajatilor directiei;
 • pentru determinarea impozitul pe venitul global întocmeşte dosarele fiscale ale salariaţilor, conform legii şi comunică deducerile personale directiei Contabilitate;
 • intocmeste planul de pregatire profesionala anual al salariatilor D.A.S;
 • participa la activitatile de gospodarire zilnice;
 • verifica instalatiile sanitare, electrice, gaze naturale, apa si canalizare pentru o buna functionare, in toate unitatile DAS;
 • prin personalul administrativ intretine curatenia din cladirile si spatiile arondate.