nunta in aer liber

, Fotograf Nunta Bucuresti, Formatie Nunta Bucuresti, Dj Nunta Targoviste, Cazare Targoviste, Cazare Titu, Cover Band Bucuresti.
0372 764 198 [email protected]

SERVICIUL RESURSE UMANE

 • intocmeste Regulamentul de Organizare si Functionare, Regulamentul Intern si Codul de etica profesional al Directiei in colaborare cu coordonatorii tuturor activitatilor DAS;
 • încheie contracte individuale de muncă;
 • intocmeste organigrama institutiei, statul de funcţii si statul de personal;
 • aplica prevederile legale privind încadrarea, promovarea şi salarizarea personalului D.A.S.;
 • tine evidenţa registrului general de evidenţă a salariaţilor, le păstrează şi le completează cu toate modificările survenite;
 • asigură secretariatul comisiilor de concurs, respectiv al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor;
 • răspunde de organizarea examenelor şi a concursurilor pentru încadrare şi promovare în muncă şi de verificare a îndeplinirii de către solicitanţi a condiţiilor prevăzute de lege pentru aceastea;
 • efectuează lucrările legate de încadrarea, transferul, modificarea sau încetarea raporturilor de serviciu respectiv a contractului individual de muncă pentru personalul din cadrul serviciului;
 • intocmeşte dosarele necesare în vederea pensionării angajaţilor proprii şi asistenţilor personali;
 • stabileste, conform prevederilor legale, cuantumul sporurilor de vechime, opereaza modificarile in situatia salariatilor si le comunica serviciului Economico-Financiar;
 • calculeaza drepturile de concediu ale salariatilor si le transmite sefilor si tine evidenta efectuarii acestuia;
 • organizează în luna decembrie, pentru anul următor, programarea concediilor de odihnă pentru personalul contractual al serviciului;
 • efectuează cercetarea prealabilă stabilirii sancţiunilor disciplinare;
 • gestioneza dosarele personalului angajat în cadrul directiei;
 • gestioneaza fişele posturilor personalului din cadrul directiei;
 • gestioneaza fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale angajaţilor întocmite de director, şeful de serviciu şi şefii de birouri;
 • tine evidenta timpului lucrat/si a concediilor de odihna/fara plata/boala, semnaland directorului neregulile constatate;
 • intocmeşte situatiile statistice privind numarul de personal, calificare, studii, incadrare;
 • întocmeşte evidenţele referitoare la termenul de valabilitate al certificatelor de handicap şi urmăreşte lunar mişcarea asistenţilor personali;
 • intocmeste lunar pontajul pentru pentru asistentii personali, si-l transmite serviciului Contabilitate;
 • verifica si vizeaza, lunar, pontajele si graficele de lucru ale salariatilor D.A.S.;
 • comunica serviciului economico-financiar orice schimbare intervenita in drepturile salariale ale angajatilor directiei;
 • realizeaza informarea salariatilor privind conduita etica;
 • intocmeste planul de pregatire profesionala anual al salariatilor D.A.S.

Compartiment comunicare, registratura, relatii cu publicul si evaluare initiala:

Primeste si inregistreaza corespondenta si solicitarile adresate institutiei si le inainteaza directorului Directiei de Asistenta Sociala, conform procedurii de lucru;

Urmareste si raspunde de incadrarea in termenul stabilit de lege pentru solutionarea petitiilor.

Pentru persoanele cu handicap si asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav (adulti si copii) realizeaza activitati de informare si orientare astfel:

 • asigură informarea persoanelor interesate privind drepturile stabilite de lege şi modul de întocmire al dosarelor;
 • primeşte şi înregistrează cererile pentru anchete sociale necesare întocmirii dosarelor in vederea incadrarii in grad de handicap;
 • primeşte şi înregistrează cererile pentru anchetele sociale necesare pentru întocmirea dosarelor de angajare ca asistent personal pentru persoanele cu handicap;
 • primeşte rapoartele lunare de activitate, si intocmeste ponatjul asistentilor personali.

Oferă cetăţenilor, verbal sau pe suport scris, informaţiile necesare în vederea întocmirii dosarelor pentru obţinerea documentelor solicitate;

Verifică din toate punctele de vedere, documentele prezentate de persoanele fizice şi persoanele juridice, în vederea înregistrării lor şi pentru soluţionarea acestora în cadrul instituţiei;

Preia şi înregistrează actele care sunt adresate instituţiei si actele din cadrul serviciilor/birourilor/compartimentelor DAS, conform procedurii.

Preia notele interne, le înregistrează şi le comunică serviciilor/birourilor cărora le sunt destinate;

Asigură transmiterea către departamente, a petiţiilor înregistrate, potrivit repartizărilor făcute de conducătorul instituţiei;

Ţine evidenţa cererilor, reclamaţiilor, propunerilor şi  scrisorilor cetăţenilor;

Expediază răspunsuri către petiționari;

Programeaza şi organizeaza audienţele;

Preia şi distribuie mapele cu corespondenţă între serviciile instituţiei;

Asigură confidenţialitatea datelor şi actelor deţinute de direcţie;

Facilitează accesul mass media la informaţii cu privire la activitatea instituţiei şi se preocupă de organizarea de conferinţe de presă şi evenimente de promovare a instituţiei;

Îdeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.