nunta in aer liber

, Fotograf Nunta Bucuresti, Formatie Nunta Bucuresti, Dj Nunta Targoviste, Cazare Targoviste, Cazare Titu, Cover Band Bucuresti.
0372 764 198 [email protected]

BULETIN INFORMATIV art. 5 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare

BULETIN INFORMATIV

art. 5 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public,
cu modificările și completările ulterioare

 

ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ
ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA  DIRECTIEI DE ASISTENTA SOCIALA  TÂRGOVIȘTE

 

  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare

  Legea 292/2011, a asistentei sociale, cu modificarile si completarile ulterioare

  Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare

  Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare

  Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare

 • Anexa nr 3 la HCL nr. 81/28.11.2023 – Regulamenul de Organizare si Functionare al Directiei de Asistenta Sociala Targoviste

 

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ,  ATRIBUȚIILE DEPARTAMENTELOR, PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE
ȘI PROGRAMUL DE AUDIENȚE AL DIRECTIEI DE ASISTENTA SOCIALA  TÂRGOVIȘTE

 

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Structura organizatorică a Directiei de Asistenta Sociala  Târgoviște este prevăzută în anexa 2 a H.C.L. nr. 45/ 30.01.2024.

 

ATRIBUŢIILE DEPARTAMENTELOR

Atribuţiile centrelor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor din cadrul Directiei de Asistenta Sociala  Târgoviște sunt stabilite prin regulamentele de organizare şi funcţionare.

 

PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE AL INSTITUȚIEI SI A CENTRELOR DE ZI

Luni – Vineri:  800 – 1600

 

PROGRAM  Centrul Multifunctional „Sfanta Maria” si Caminul pentru persoane varstnice „Sfanta Elena”

 1. Luni- duminica – 24/24 ore

Program:   Centrul de zi pentru copii cu autism si sindrom Down „Sfanta Maria”, Centrul de zi pentru copii cu dizabilitati, Centrul de zi „Arlechino”

 

Luni -Vineri:    800 – 1600

 

Program Clubul de pensionari nr. 1: Luni –sambata, ora 08.00-16.00

 

PROGRAMUL DE AUDIENŢE

 

Înscrierile la audiențe se fac luni, între orele 08:00 și 16:00, la sediul Direcției de Asistență Socială, strada B-dul Unirii, nr. 26,  Târgoviște, Dâmbovița sau prin telefon la nr. 0372764198, prin fax: 0245640694 sau e-mail: [email protected].

Audiențele se țin joi, între orele 10:00 și 12:00, la sediul Direcției de Asistență Socială.

 

 

 

CONDUCEREA   DAS TÂRGOVIȘTE

 

Director executiv – Iordache Marcela

 

FUNCŢIONARUL PUBLIC RESPONSABIL CU FURNIZAREA INFORMAŢIILOR PUBLICE

Marian Ana Maria, sef serviciu – Direcţia de Asistenta Sociala Targoviste

telefon: 0372764198, int. 215, fax: 0245/640694

 

 

COORDONATELE  DE  CONTACT ALE  DAS  TÂRGOVIȘTE

 

Denumire:  Directia de Asistenta Sociala Târgoviște

Sediu:         Municipiul Târgoviște, str. Bulevardul Unirii, nr. 26, pavilion B2, cod poștal 130082

Telefon:      0372764198

Fax:            0245 / 640694

e-mail:       [email protected]

site:             www.das-targoviste.ro

 

SERVICIU /

COMPARTIMENT/CENTRU

CONDUCERE telefon / interior
Serviciul economico financiar si administrativ Ec. Badea Ionela 242
Serviciul de monitorizare servicii sociale respectare indicatori asistenţă socială, incluziune socială si mentinerea persoanei varstnice in comunitate(SMMS) Marian Ana Maria 215
Compartiment : unitate de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice;

 

214
Serviciul de asistenta sociala a copilului si familiei si intervenţie în situaţii de urgenţă, de abuz, neglijare, trafic, migraţie şi repatrieri şi prevenire marginalizare socială a copilului (SASCF) Constantin Alina Elena 241
Serviciul de Evidenta si Plati indemnizatii si intervenţie în situaţii de urgenţă, de abuz, neglijare, trafic, migraţie şi repatrieri şi prevenire marginalizare socială a adultului (SEPI) Ene Cristian 221
Serviciul evidenta si plati beneficii de asistenta sociala (SEPBAS) Marian Carmen 221
Serviciul de resurse umane, comunicare, registratură, relaţii cu publicul, evaluare iniţială si paza (SRU) Zepesi Teodora 220
Serviciul de statistica, programe, strategii si proiecte în domeniul asistenţei sociale(SSPSPAS) Nicolae Florentina 235
Serviciu de Achizitii Publice (SAP) – Compartiment de servicii comunitare Atanasiu Oana 238
Compartimentul juridic si contencios;

 

  222
Compartimentul SSM   239
Cantina de Ajutor Social   0743246941
Centrul Multifuncţional „Sfânta Maria”cu serviciile sociale – Centrul Rezidenţial pentru persoane fără adăpost şi Adăpost de noapte   0731023874
Căminul pentru persoane vârstnice „Sfânta Elena”

 

  0742087920
Clubul de pensionari nr. 1   0374982094
Centrul de zi pentru copii cu autism şi sindrom Down „Sfânta Maria”

 

  0755061781
Centrul Integrat pentru copii cu serviciile sociale – Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi şi Centrul de zi „Arlechino”

 

  0731023855/ 0731023883

 

SURSELE FINANCIARE, BUGETUL SI BILANTUL CONTABIL

 

Informaţii referitoare la sursele financiare, bugetul si bilantul contabil pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Targoviste, www.pmtgv.ro  secțiunea Monitorul Oficial Local.

 

LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC

COMUNICATE DIN OFICIU, POTRIVIT ART. 5 DIN LEGEA NR. 544/2001

PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC

 

       Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea DASTargoviste;

       Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al DAS Targoviste;

       Numele si prenumele persoanelor din conducerea DAS Targoviste si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;

       Coordonatele de contact ale DAS Targoviste, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet;

       Programele si strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul institutiei;

       Lista documentelor produse si/sau gestionate, potrivit legii;

       Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

 

Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor următoarele informaţii (art. 12 alin. 1 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare):

 1. a)     informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;
 2. b)     informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
 3. c)     informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industială, precum şi principiului concurenţei loiale, potrivit legii;
 4. d)     informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
 5. e)     informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;
 6. f)      informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăruia dintre părţile implicate în proces;
 7. g)     informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.

LISTA CUPRINZÂND CATEGORIILE DE DOCUMENTE

PRODUSE ŞI / SAU GESTIONATE POTRIVIT LEGII

 

Informatiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:

 

o   declaratii de avere si interese;

o   oportunitati de angajare – anunturi concursuri, formulare tip înscriere

o    rapoarte;

o   studii;

o   analize;

 • proiecte de strategii;
 • Buletin informativ întocmit conform art. 5 alin. (2) din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

o   Raport anual privind implementarea Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public.

 

 

 

 

 

MODALITATEA DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITĂŢII SAU INSTITUŢIEI PUBLICE ÎN SITUAŢIA ÎN CARE PERSOANA SE CONSIDERĂ VĂTĂMATĂ ÎN PRIVINŢA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC

 

Modalitaţile de contestare a deciziei autorităţii sau instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public sunt prevazute in art. 21 si 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, şi în H.G. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, la capitolul SANCŢIUNI.

Potrivit acestor acte normative, persoana care consideră că i s-a încălcat dreptul de acces la informaţiile de interes public poate adresa reclamaţie administrativă conducătorului instituţiei, în termen de 30 de zile de la data la care a luat cunoştinţă refuzul explicit sau tacit de furnizare a datelor solicitate.

În urma cercetării administrative, în situaţia în care reclamaţia administrativă se consideră întemeiată, răspunsul se transmite persoanei reclamante în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate, cât şi sancţiunile disciplinare aplicate funcţionarului public responsabil.

Dacă solicitantul se consideră, în continuare, lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori instituţiei publice. Plângerea se sdresează nu mai târziu de 30 de zile de la expirarea termenelor în care autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă la solicitarea informaţiilor de interes public, respectiv 10 zile sau, după caz, cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării (în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi urgenţa solicitării – art. 7 din Legea nr. 544/2001).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODEL – Formular-tip cerere de informații de interes public

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice ……………………………………………………….

Sediul/Adresa …………………………………………………………………………………………….

Data ……………………………

Stimate domnule/Stimată doamnă ……………………………………….. ,

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare. Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente (petentul este rugat să enumere cât mai concret documentele sau informaţiile solicitate):

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate:

Pe e-mail, la adresa:  

 

Pe e-mail în format editabil: ……………………. la adresa:  

 

Pe format de hârtie, la adresa:  

 

Sunt dispus să plătesc costurile aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită copii în format scris).

Vă mulţumesc pentru solicitudine,

…………………………………

semnătura petentului (opțional)

Numele şi prenumele petentului ………………………………………………………..

Adresa la care se solicită primirea răspunsului / e-mail ……………………………………………….

Profesia (opţional) …………………………………

Telefon (opţional)  …………………………………

 

MODEL – Reclamație administrativă (1)

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice ……………………………………………………….

Sediul/Adresa …………………………………………………………………………………………….

Data ……………………………

Stimate domnule/Stimată doamnă ……………………………………….. ,

Prin prezenta formulez o reclamație administrativă, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, întrucât la cererea nr. ………….. din data de …………………….. am primit un răspuns negativ, la data de ………………………, de la ………………………………………………. (completați numele respectivului funcționar).

Documentele de interes public solicitate erau următoarele:

…………………………………………………………………………………………………………………….

Documentele solicitate se încadrează în categoria informațiilor de interes public, din următoarele considerente:

…………………………………………………………………………………………………………………….

Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de refuz al comunicării / netransmitere în termenul legal a informațiilor de interes public solicitate în scris/ în format electronic, considerând că dreptul meu la informație, conform legii, a fost lezat.

Vă mulţumesc pentru solicitudine,

…………………………………

(semnătura petentului)

Numele şi adresa petentului ………………………………………………………..

Adresa ………………………………….

Telefon …………………………………

Fax …………………………………………………..

MODEL – Reclamație administrativă (2)

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice ……………………………………………………….

Sediul/Adresa …………………………………………………………………………………………….

Data ……………………………

Stimate domnule/Stimată doamnă ……………………………………….. ,

Prin prezenta formulez o reclamație administrativă, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, întrucât la cererea nr. ………….. din data de …………………….. nu am primit informațiile solicitate în termenul legal, stabilit de lege.

Documentele de interes public solicitate erau următoarele:

…………………………………………………………………………………………………………………….

Documentele solicitate se încadrează în categoria informațiilor de interes public, din următoarele considerente:

…………………………………………………………………………………………………………………….

Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informațiile de interes public solicitate în scris/ în format electronic, considerând că dreptul meu la informație, conform legii, a fost lezat.

Vă mulţumesc pentru solicitudine,

…………………………………

(semnătura petentului)

Numele şi adresa petentului ………………………………………………………..

Adresa ………………………………….

Telefon …………………………………

Fax …………………………………………………..