0372 764 198 office@das-targoviste.ro

Legislație generală

Nr.

crt.

Denumire reglementare

 

Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
HOTĂRÂRE Nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, actualizata.
HOTĂRÂRE Nr. 118/2014 din 19 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.
HOTĂRÂRE Nr. 867/2015 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.
ORDIN Nr. 29/2019 din 3 ianuarie 2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 9/2019 din 19 februarie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
ORDIN Nr. 27/2019 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor
ORDIN Nr. 2525/2018 din 7 decembrie 2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică
ORDIN Nr. 28/2019 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice
 
Legea nr. 90/2014 pentru modificarea Legii nr. 263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor.

HG 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara, , cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Legea nr.116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale;
Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie,republicata, , cu modificarile si completarile ulterioare.
Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei, republicata;

 

O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordinul 5298/1668/2011- aprobarea Metodologiei privind examinarea starii de sanatate a prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant de stat si particulare, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor de aplicare a O.U.G. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Hotararea nr. 89 din 5 febr.2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin H.G. nr. 268/2007;
O.U.G. nr.84/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, , cu modificarile si completarile ulterioare.
Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, , cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Legea nr. 17/2000, privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Legea nr. 277/2010, privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

H.G.nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.
O.U.G. nr.148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului;
Hotararea nr. 1025/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, cu modificarile si completarile ulterioare.
O.U.G. nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
H.G.nr.52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.
Legea nr. 276/2010 pentru modificarea si completarea Legii 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.
H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
  1. O
O.U.G.124/2011 –pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala;
Legea nr. 584/2002 privind masurile de prevenire a raspandirii maladiei SIDA in Romania si de protectie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA , cu modificarile si completarile ulterioare.
Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social;
Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
LEGE Nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice
Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Legea administratiei publice locale nr.215/2001,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Legea nr. 500/2002 privind Finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.