Legislație generală

1.    LEGE nr. 292 din 20 decembrie 2011 a asistenţei sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
2.    HOTĂRÂRE nr. 1434 din 2 septembrie 2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistentă socială si protecţia copilului – Republicare*)
3.    LEGE nr. 466 din 4 noiembrie 2004 privind Statutul asistentului social
4.    LEGE nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
5.    COD DEONTOLOGIC nr. 1 din 14 decembrie 2007 al profesiei de asistent social
6.    LEGEA nr. 554 din 2 decembrie 2004 a contenciosului administrativ
7.    LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
8.    ORDONANŢĂ nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
9.    LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale*) – Republicare
10.  LEGE nr. 197 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
11.  LEGE nr. 178 din 1 octombrie 2010 a parteneriatului public-privat
12.  HOTĂRÂRE nr. 23 din 6 ianuarie 2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale
13.  LEGE nr. 34 din 20 ianuarie 1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
14.  ORDONANŢA nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare*) – Republicare
15.  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 26 iunie 2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor
16.  HOTĂRÂRE nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
17.  LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale