nunta in aer liber

, Fotograf Nunta Bucuresti, Formatie Nunta Bucuresti, Dj Nunta Targoviste, Cazare Targoviste, Cazare Titu, Cover Band Bucuresti.
0372 764 198 [email protected]

HOTĂRÂRE privind aprobarea contribuției lunare și stabilirea standardelor minime de cost în cadrul Centrelor aparținând Direcţiei de Asistenţă Socială, pentru anul 2023

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contribuției lunare și stabilirea standardelor minime

de cost în cadrul Centrelor aparținând Direcţiei de Asistenţă Socială, pentru anul 2023

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 21.12.2022, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 42182/14.12.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 42183/14.12.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 60, 61, 74 – 78, 83, 90 şi 102 din Legea asistentei sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice;

§ Prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;

§ Prevederile Ordinului nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;

§ Prevederile Ordinului nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice;

§ Prevederile Ordinului 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale;

§ Prevederile Ordinului 491/2003 pentru aprobarea Grilei de evaluare medico-socială a persoanelor care se internează în unităţi de asistenţă medico-sociale;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte ;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE :

Art. 1 Începând cu 01.01.2023, în cadrul Adăpostului de noapte „Speranța” se stabilește o contribuţie zilnică de întreţinere de 1 leu. Valoarea standardului/an/beneficiar este de 21.797 lei.

Art. 2 Începând cu 01.01.2023, în cadrul Cantinei de ajutor social valoarea standardului/an/beneficiar este de 9419 lei.

Art. 3 Începând cu 01.01.2023, în cadrul Centrului rezidențial de asistență și reintegrare/reintegrare socială pentru persoane fără adăpost „Sfânta Maria” se stabileste costul mediu lunar de întreţinere în cuantum de 4.407 lei, cu o contribuţie lunară de 60% din valoarea veniturilor personale lunare, pentru persoanele vârstnice și pentru persoanele care realizează venituri și scutirea de la plata contribuției lunare de întreținere a persoanelor fără venituri. Beneficiarii victime ale violenței în familie sunt scutiți de la plata contribuției de întreținere pentru o perioada de 14 zile de la admitere. Valoarea standardului/an/beneficiar este de 52.885 lei.

Art. 4 (1) Începând cu 01.01.2023, în cadrul Căminului pentru persoane vârstnice „Sfânta Elena” se stabileste costul mediu lunar de întreţinere în cuantum de 6.928 lei, cu o contribuţie lunară de 60% din valoarea veniturilor personale lunare ale asistatului. Valoarea standardului/an/beneficiar este de 83.137 lei, după cum urmează:

· 84.488 pentru persoanele vârstnice, încadrate în gradele de dependenţă IA, IB și IC;

· 57.850 pentru persoanele vârstnice, încadrate în gradele de dependenţă IIA, IIB și IIC;

· 43.594 pentru persoanele vârstnice, încadrate în gradele de dependenţă IIIA, IIIB și IIIC;

(2) Dacă persoana îngrijită în cămin sau susţinătorii legali ai acesteia nu au venituri, cheltuielile lunare de întreţinere ale persoanei îngrijite se suportă din bugetul Consiliului Local al Municipiului Târgovişte pe baza unei aprobări prealabile.

Art. 5 Începând cu 01.01.2023, în cadrul Centrului de zi pentru copii cu dizabilităţi nu se datorează contribuţie lunară de întreţinere. Valoarea standardului/an/beneficiar este de 22.607 lei.

Art. 6 Începând cu 01.01.2023, în cadrul Centrului de zi pentru copii cu autism şi sindrom down nu se datorează contribuţie lunară de întreţinere. Valoarea standardului/an/beneficiar este de 23.071 lei.

Art. 7 Începând cu 01.01.2023, în cadrul Centrului de zi Arlechino nu se datorează contribuţie lunară de întreţinere. Valoarea standardului/an/beneficiar este de 22.581 lei.

Art. 8 Începând cu 01.01.2023, în cadrul Clubului de pensionari nr. 1 nu se datorează contribuţie lunară de întreţinere. Valoarea standardului/an/beneficiar este de 8.457 lei.

Art. 9 (1) Începând cu 01.01.2023, în cadrul Biroului de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice se stabileste standardul minim de cost pe an după cum urmează:

· Servicii de îngrijire la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice, încadrate în gradele de dependenţă IA, IB și IC, potrivit grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice: 37.440 lei/an/beneficiar;

· Servicii de îngrijire la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice, încadrate în gradele de dependenta IIA, IIB și IIC, potrivit grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice: 28.080 lei/an/beneficiar;

· Servicii de îngrijire la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice, încadrate în gradele de dependenta IIIA, IIIB și IIIC, potrivit grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice: 18.720 lei/an/beneficiar.

(2) Nivelul contribuţiei lunare datorate de fiecare beneficiar este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10 Sumele încasate cu titlul de contribuţie lunară de întreţinere constituie venituri la bugetul local şi vor fi evidenţiate în contabilitatea Direcţiei de Asistenţă Socială, pe conturi analitice distincte.

Art. 11 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 12 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia de Asistență Socială, Direcția Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte.

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETARUL GENERAL

AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

jurnalist Constantin Cozma jr. Chiru-Cătălin Cristea

Nr. 448

Tgv. 21.12.2022

Redactat 2 ex.

cons. Diana Ion