nunta in aer liber

, Fotograf Nunta Bucuresti, Formatie Nunta Bucuresti, Dj Nunta Targoviste, Cazare Targoviste, Cazare Titu, Cover Band Bucuresti.
0372 764 198 [email protected]

HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului posturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav şi a numărului de indemnizaţii acordate persoanelor cu handicap grav, în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, pentru anul 2023

HOTĂRÂRE

privind aprobarea numărului posturilor asistenţilor personali

ai persoanelor cu handicap grav şi a numărului de indemnizaţii acordate persoanelor cu handicap grav, în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, pentru anul 2023

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 21.12.2022, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 42180/14.12.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 42181/14.12.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 35, art. 40 alin. (1), art. 42 alin. (4) şi art. 44 lit.b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 6 alin. (2) din Normele metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, aprobate prin H.G. nr. 427/2001, cu modificările și completările ulterioare;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă numărul de 320 de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav şi numărul de 1000 de indemnizaţii lunare acordate persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2023.

Art. 2 Sursele de finanţare sunt bugetul de stat și bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Târgoviste aferent anului 2023.

Art. 3 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia Economică, Direcţia de Asistenţă Socială şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte.

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETARUL GENERAL

AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE ,

jurnalist Constantin Cozma jr. Chiru-Cătălin Cristea

Nr. 447

Tgv. 21.12.2022

Redactat 2 ex.

cons. Diana Ion