0372 764 198 office@das-targoviste.ro

                  HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei și a statului de funcţii  ale Direcției de Asistență Socială

                        HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei și a statului de funcţii

 ale Direcției de Asistență Socială

 

             Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.05.2022, având în vedere:

 • Referatulde aprobare înregistrat sub nr. 16980/20.05.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
 • Raportulde specialitate înregistrat sub nr. 16981/20.05.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
 • PrevederileLegii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • PrevederileLegii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • PrevederileLegii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • PrevederileLegii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
 • PrevederileLegii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • PrevederileHG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • PrevederileH.G. nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unităţile de asistenţă medico-sociale şi a unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă medico-socială şi personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară, cu modificările și completările ulterioare;
 • PrevederileH.G. nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • PrevederileH.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • PrevederileH.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și  completările ulterioare;
 • PrevederileH.G. nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale,;
 • PrevederileH.G. 324/2019 privind Normele metodologice privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară, din 23.05.2019;
 • PrevederileH.G. nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unităţile de asistenţă medico-sociale şi a unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă medico-socială şi personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Prevederile OUG 18/2017 privind asistența medicală comunitară, cu modificările și  completările ulterioare;
 • PrevederileOrdinului 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;
 • PrevederileOrdinului nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale;
 • Avizulcomisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte ;
 • Prevederileart. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. c), art. 366, 367 și 382 din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

         În temeiul 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Începând cu 01.06.2022 se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcţii ale Direcției de Asistență Socială, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția Asitență Socială şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                                 AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                ing. Paul-Ciprian Patic                                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

Nr.   197

Tgv. 26.05.2022

Redactat 2 ex.

cons. Diana Ion