nunta in aer liber

, Fotograf Nunta Bucuresti, Formatie Nunta Bucuresti, Dj Nunta Targoviste, Cazare Targoviste, Cazare Titu, Cover Band Bucuresti.
0372 764 198 [email protected]

INFORMAŢII pentru a fi prezentate în consilierea iniţială a persoanei vârstnice (recomandări)

Informaţiile pentru persoanele vârstnice se elaborează personalizat de către fiecare unitate administrativ-teritorială, se publică în format uşor de citit şi de înţeles pe pagina de internet a primăriei şi sunt distribuite, prin cabinetele medicilor de familie, furnizorilor de servicii medicale, structuri consultative ale persoanelor vârstnice etc.

 1. Informaţii despre dreptul la consiliere juridică gratuită pentru prevenirea abuzului economic/financiar, în conformitate cu prevederile art. 3033 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • La solicitarea persoanei varstnice DAS asigura consiliere juridică gratuită în vederea încheierii contractelor de vânzare-cumpărare sau de donaţie ori în vederea constituirii de garanţii mobiliare sau imobiliare, care au ca obiect bunurile mobile ori imobile ale persoanei vârstnice.
 • Persoana vârstnică este asistată, la cererea acesteia sau din oficiu, după caz, de un reprezentant al autorităţii tutelare, în vederea încheierii oricărui act translativ de proprietate, având ca obiect bunuri proprii, în scopul întreţinerii şi îngrijirii sale.
 • Obligaţia de întreţinere şi de îngrijire, precum şi modalităţile practice de executare a acesteia se prevăd expres în actul juridic încheiat de notarul public, sub sancţiunea nulităţii.
 • Autoritatea tutelară din cadrul Primariei Targoviste în care persoana vârstnică are domiciliul sau reşedinţa primeşte din oficiu un duplicat al actului juridic încheiat mentionat mai sus.
 • Neexecutarea obligaţiei de întreţinere şi de îngrijire de către noul proprietar al bunurilor obţinute ca urmare a actului juridic de înstrăinare poate fi sesizată autorităţii tutelare din cadrul Primariei Targoviste de către orice persoană fizică sau juridică. Autoritatea tutelară se poate sesiza şi din oficiu.
 1. Informaţii despre sprijinul care poate fi oferit de primărie, prin serviciul public de asistenţă socială sau de alte servicii de interes public local, în situaţia în care persoana vârstnică se află în una din următoarele situaţii:
 2. a) nu are familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
 3. b) nu are locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii;
  c) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;
  d) nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată;
 4. e) se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice.

Directia de Asistenta Sociala Targoviste acorda persoanelor varstnice care au domiciliul in Mun. Targoviste urmatoarele servicii:

 • Servicii de ingrijire la domicliu pentru persoane varstnice;
 • Servicii in regim residential in cadrul Caminului pentru persoane varstnice Sfanta Elena
 • Acordarea de consiliere si sprijin in vederea institutionalizarii intr-un centru medico-social de ingrijire sau pentru obtinerea actelor medicale, in cederea incadrarii in grad de handicap.
 1. Informaţii despre drepturile de asistenţă socială:
 2. a) consiliere pentru prevenirea marginalizării sociale, asigurată de asistentul social;

b)consiliere psihosocială şi informare, consiliere juridică, cum ar fi despre obligaţiile de întreţinere;
c) evaluare în vederea stabilirii gradului de dependenţă;

 1. d) servicii comunitare integrate pentru combaterea sărăciei şi excluziunii sociale, acordate prin ajutoare de urgenta, conform Legii 296/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. e) beneficii de asistenţă socială;
 3. f) masa la cantina de ajutor social/serviciul de distribuire a hranei, pentru persoanele nedeplasabile;
 4. g) sprijinirea îngrijitorilor informali;
 5. h) servicii de asistenţă comunitară pentru prevenirea instituţionalizării, cum ar fi suport pentru realizarea unor activităţi instrumentale ale vieţii zilnice (menaj, gestionare bunuri, efectuare cumpărături, plata facturilor), precum şi mici reparaţii sau lucrări de amenajare a mediului ambiant;
  i) servicii de îngrijire la domiciliu;
 6. j) servicii de zi de asistenţă şi recuperare;
 7. k) servicii rezidenţiale.

4.Informaţii despre accesul la locuinţe sociale/locuinţe sociale adaptate: – se va intocmi documentatia pentru accesul la o locuinta sociala, daca persoana varstnica indeplineste criteriile stabilite prin HCL. Pentru adaptarea locuintei se va intocmi Ancheta sociala in conformitate cu prevedrile art. 33 alin.(1) din HG nr. 1154/2022  – Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificarile si completarile ulterioare ,,autoritatile administratiei publice locale aproba prin hotarare a consiliului local urmatoarele masuri de suport :

 1. a)acordarea de ajutoare materiale şi financiare destinate reabilitării locuinţei sau pentru o construcţie nouă;
 2. b)subvenţionarea, integrală sau parţială, pentru plata chiriei;
 3. c)repartizarea, cu prioritate, a unei locuinţe din fondul locativ propriu, pentru familiile cu copii aflate în risc de evacuare;
 4. d)construcţia sau amenajarea de spaţii ce asigură găzduirea, pe perioadă determinată, a persoanelor fără adăpost;
 5. e)construcţia şi/sau reabilitarea de spaţii cu destinaţie de locuinţe sociale;
 6. f)încheierea de convenţii cu furnizorii de utilităţi, prin care se angajează să suporte o parte din datoriile pe care le au persoanele şi familiile beneficiare de venit minim de incluziune.

 

 1. Informaţii despre posibilităţile de participare socială: activităţi de voluntariat, evenimente dedicate persoanelor vârstnice etc.

Implicarea persoanelor vârstnice în activităţi este condiţionată de capacitatea funcţională, de starea de sănătate şi de motivaţie. Cei mai mulţi îşi doresc să fie activi în continuare, întrucât sentimentul de apartenenţă la grupa de vârstă este, în anumite cazuri redus, percepţia cu privire la vârstă fiind diferită de vârsta biologică, reală. Atitudinea pe tot parcursul vieţii, comportamentul individului trebuie orientat către realizarea unui echilibru între viaţa profesională şi viaţa de familie, ceea ce implică schimbări de mentalitate la nivelul întregii societăţi. Imaginea persoanei vârstnice este determinată şi de atitudinea persoanei vârstnice.

Astfel prin serviciile sociale  ale Clubului de pensionar nr. 1 si  a Compartimentului Unitate de ingrijire la domiciliu se doreste pastrarea in comunitatea prin ingrijirea de lunga durata la domiciliul varstnicului si activittai de socializare si petrecere a timpului liber in cadrul clubului. Sprijinim participarea voluntarilor in toate activitatile derulate si incheiem protocoale parteneriate cu diverse asociatii, fundatii si ONG –uri.

 

 1. 6. Informaţii despre dreptul de a nu fi discriminat sau hărţuit, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

Potrivit ordonanţei, prin discriminare se înţelege orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.

Principiul egalităţii între cetăţeni, al excluderii privilegiilor şi discriminării sunt garantate în special în exercitarea următoarelor drepturi:

 1. a) dreptul la un tratament egal în faţa instanţelor judecătoreşti şi a oricărui altui organ jurisdicţional;
 2. b) dreptul la securitatea persoanei şi la obţinerea protecţiei statului împotriva violenţelor sau maltratărilor din partea oricărui individ, grup sau instituţie;
 3. c) drepturile politice, şi anume drepturile electorale, dreptul de a participa la viaţa publică şi de a avea acces la funcţii şi demnităţi publice;
 4. d) drepturile civile, în special:

(i) dreptul la libera circulaţie şi la alegerea reşedinţei;

(ii) dreptul de a părăsi ţara şi de a se întoarce în ţară;

(iii) dreptul de a obţine şi de a renunţa la cetăţenia română;

(iv) dreptul de a se căsători şi de a-şi alege partenerul;

(v) dreptul de proprietate;

(vi) dreptul la moştenire;

(vii) dreptul la libertatea de gândire, conştiinţă şi religie;

(viii) dreptul la libertatea de opinie şi de exprimare;

(ix) dreptul la libertatea de întrunire şi de asociere;

(x) dreptul de petiţionare;

 1. e) drepturile economice, sociale şi culturale, în special:

(i) dreptul la muncă, la libera alegere a ocupaţiei, la condiţii de muncă echitabile şi satisfăcătoare, la protecţia împotriva şomajului, la un salariu egal pentru muncă egală, la o remuneraţie echitabilă şi satisfăcătoare;

(ii) dreptul de a înfiinţa sindicate şi de a se afilia unor sindicate;

(iii) dreptul la locuinţă;

(iv) dreptul la sănătate, la îngrijire medicală, la securitate socială şi la servicii sociale;

(v) dreptul la educaţie şi la pregătire profesională;

(vi) dreptul de a lua parte, în condiţii de egalitate, la activităţi culturale şi sportive;

 1. f) dreptul de acces la toate locurile şi serviciile destinate folosinţei publice.

Constituie contravenţie, conform ordonanţei, dacă fapta nu intră sub incidenţa legii penale, discriminarea unei persoane fizice, a unui grup de persoane din cauza apartenenţei acestora ori a persoanelor care administrează persoana juridică la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a persoanelor în cauză prin:

 1. a) refuzarea acordării serviciilor publice administrative şi juridice;
 2. b) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile de sănătate publică – alegerea medicului de familie, asistenţă medicală, asigurările de sănătate, serviciile de urgenţă sau alte servicii de sănătate;
 3. c) refuzul de a vinde sau de a închiria un teren sau imobil cu destinaţie de locuinţă;
 4. d) refuzul de a acorda un credit bancar sau de a încheia orice alt tip de contract;
 5. e) refuzul accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de teatre, cinematografe, biblioteci, muzee şi expoziţii;
 6. f) refuzul accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de magazine, hoteluri, restaurante, baruri, discoteci sau de orice alţi prestatori de servicii, indiferent dacă sunt în proprietate privată ori publică;
 7. g) refuzul accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de companiile de transport în comun – prin avion, vapor, tren, metrou, autobuz, troleibuz, tramvai, taxi sau prin alte mijloace;
 8. h) refuzarea acordării pentru o persoană sau un grup de persoane a unor drepturi sau facilităţi.

 

 1. Informaţii pentru prevenirea riscului de a deveni victime ale infracţiunilor şi despre dreptul de a fi referit la serviciului de sprijinire a victimelor infracţiunilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii şi protecţiei victimelor infracţiunilor, cu modificările şi completările ulterioare:

În sensul legi, expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:

 1. a) victimă a infracţiunilor – persoana fizică ce a suferit un prejudiciu, de orice natură, inclusiv o vătămare a integrităţii sale fizice, mintale sau emoţionale sau un prejudiciu economic, cauzate în mod direct de o infracţiune, precum şi membrii familiei unei persoane decedate ca urmare a unei infracţiuni şi care au suferit prejudicii în urma decesului persoanei respective;
 2. b) membru de familie – soţul/soţia, persoana care convieţuieşte cu victima, şi care se gospodăreşte împreună cu aceasta de o manieră stabilă şi continuă, rudele în linie directă, până la gradul II inclusiv, fraţii şi surorile, precum şi persoanele aflate în întreţinerea victimei;
 3. c) identificarea victimelor infracţiunilor – procesul de constatare a faptului că o persoană se declară/este victimă a infracţiunilor, în sensul prezentei legi;
 4. d) referirea victimelor infracţiunilor – procesul de direcţionare a victimelor către serviciile de sprijin şi protecţie, în conformitate cu nevoile lor specifice;
 5. e) victimizare secundară – trauma suferită de victimă, care nu apare ca un rezultat direct al faptei penale, ci prin reacţia faţă de victimă a instituţiilor şi a persoanelor cu care aceasta intră în contact.

În vederea acordării serviciilor de sprijin şi protecţie pentru victimele infracţiunilor, în structura organizatorică a fiecărei direcţii generale se înfiinţează un compartiment pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor, structură în cadrul căreia vor funcţiona cel puţin trei specialişti, respectiv: asistent social, psiholog, consilier juridic.

În cazul victimelor violenţei în familie, serviciile de sprijin şi protecţie prevăzute în prezenta lege se acordă de către instituţiile specializate potrivit Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul victimelor traficului de persoane, identificarea, referirea, asistenţa şi protecţia sunt asigurate şi de către instituţiile specializate potrivit Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, cu modificările şi completările ulterioare, şi Mecanismului naţional de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane.

Informarea, sprijinirea şi protecţia victimelor infracţiunilor se realizează cu respectarea următoarelor principii generale:

 1. a) respectarea nevoilor victimei – activitatea de informare, sprijin şi protecţie a victimelor infracţiunilor este subordonată scopului atenuării efectelor negative ale infracţiunii şi reparării prejudiciilor de orice tip, inclusiv de ordin psihic, suferite de către victimă ca urmare a comiterii infracţiunii;
 2. b) evitarea victimizării secundare şi respectarea demnităţii umane – activitatea de informare, sprijin şi protecţie se va realiza cu respectarea demnităţii victimelor şi evitarea victimizării secundare;
 3. c) respectarea siguranţei victimei – activitatea de informare, sprijin şi protecţie se desfăşoară în aşa fel încât aceasta să nu afecteze siguranţa victimei şi să nu o expună la comiterea de noi fapte prevăzute de legea penală;
 4. d) parteneriatul – autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice, organizaţiile neguvernamentale şi cultele recunoscute de lege cooperează pentru asigurarea accesului victimelor infracţiunilor la serviciile de sprijin şi protecţie necesare;
 5. e) nediscriminarea – recunoaşterea statutului de victimă şi asigurarea accesului la serviciile de sprijin şi protecţie se realizează fără discriminare pe baza criteriilor precum: rasa, naţionalitatea, cetăţenia, originea etnică sau socială, limba, religia sau credinţa, opiniile politice sau de oricare altă natură, bunurile de care dispune, dizabilitatea, vârsta, sexul, orientarea sexuală, statutul acestora din punctul de vedere al reşedinţei sau sănătatea;
 6. f) complementaritatea şi abordarea integrată – pentru asigurarea unui răspuns rapid şi eficient la nevoile speciale ale victimelor infracţiunilor, măsurile de informare, de sprijin şi de protecţie a victimelor infracţiunilor trebuie corelate şi abordate integrat cu alte măsuri şi servicii din domenii conexe: economic, de ocupare, educaţional, sănătate;
 7. g) participarea în procesul de luare a deciziei – victimele sunt consultate cu privire la toate deciziile/măsurile care le vizează, în toate etapele procedurilor de referire/furnizare a serviciilor de sprijin şi protecţie, conform prezentei legi;
 8. i) confidenţialitatea – activitatea de informare, sprijin şi protecţie a victimelor se realizează cu păstrarea confidenţialităţii asupra datelor personale şi informaţiilor referitoare la viaţa privată şi situaţia de dificultate în care se află;
 9. j) siguranţa victimei – procedura de referire, precum şi furnizarea serviciilor de informare, sprijin şi protecţie sunt realizate astfel încât să se asigure securitatea personală a victimei şi a membrilor familiei în situaţiile în care se impune;
 10. k) celeritatea – victimele infracţiunilor au dreptul la asigurarea serviciilor de informare, sprijin şi protecţie conform prezentei legi în mod prompt, astfel încât efectele negative ale comiterii infracţiunii să nu se agraveze.
 11. Informaţii despre drepturile prevăzute de Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Victima violenţei domestice are dreptul:

 1. a) la respectarea personalităţii, demnităţii şi a vieţii sale private;
 2. b) la informarea cu privire la exercitarea drepturilor sale;
 3. c) la protecţie specială, adecvată situaţiei şi nevoilor sale;
 4. d) la servicii de consiliere, reabilitare, reintegrare socială, precum şi la asistenţă medicală gratuită, în condiţiile prezentei legi;
 5. e) la consiliere şi asistenţă juridică gratuită, în condiţiile legii.