nunta in aer liber

, Fotograf Nunta Bucuresti, Formatie Nunta Bucuresti, Dj Nunta Targoviste, Cazare Targoviste, Cazare Titu, Cover Band Bucuresti.
0372 764 198 [email protected]

PLAN DE INTEGRITATE pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2021 – 2025 la nivelul DAS Targoviste

 

 

ROMÂNIA                                                                                                                                          

JUDETUL DÂMBOVITA

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGOVISTE

 

 

Director executiv,

  1. Iordache Marcela

 

 

 

 

 

PLAN DE INTEGRITATE

pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2021 – 2025

la nivelul DAS Targoviste

 

Măsura Acţiuni principale Indicatori de performanţă Riscuri Surse de verificare Termen de realizare Responsabil Buget   
 

Obiectiv 1

Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției, a celor coordonate, precum și a întreprinderilor publice                           

 

1.1. Adoptarea și difuzarea în cadrul instituției a declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională.

 

 

Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției.

 

Transmiterea declarației către MDLPA

Nu este cazul Document aprobat

Publicare pe pagina web a instituției

 

31.06.2022 Conducerea instituției

Coordonator plan de integritate

Persoana desemnata pentru implementarea strategiei

Responsabil site pentru publicare

Nu este cazul  
1.2. Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea SNA 2021 – 2025 Act administrativ emis

 

Nu este cazul Document aprobat

Condică de difuzare

 

30.06.2022 Conducerea instituției

Responsabili emitere proiect de dispoziție

 

Nu este cazul  
1.3. Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat.

Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate.

Plan de integritate publicat pe site-ul instituției

Nedistribuirea planului Plan de integritate aprobat

 

Listă de luare la cunoștință a planului de integritate de către salariați

08.03.2023 Conducerea instituției

Coordonatorul implementării Planului de integritate Persoanele desemnate pentru implementarea SNA

Responsabil site pentru publicare

Nu este cazul  
1.4. Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate și evaluate Caracter formal al demersului

Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei

 

Registrul riscurilor și vulnerabilităților la corupție Anual Conducerea instituției

Coordonatorul implementării Planului de integritate Persoanele desemnate pentru implementarea SNA

Sefii compartimentelor din cadrul instituției

Nu este cazul  
1.5. Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate Nr. de măsuri implementate

 

Caracter formal al demersului

Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei

Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților

Instruirea persoanelor desemnate pentru implementarea strategiei

Permanent Coordonatorul implementării Planului de integritate Persoanele desemnate pentru implementarea SNA

Persoane de conducere cu atribuții în identificarea riscurilor și diminuarea acestoara

În funcție de măsurile de remediere identificate  
1.6. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și reactualizarea acestuia în funcție de riscurile și vulnerabilitățile nou identificate

 

Gradul de implementare a planului de integritate Caracterul formal al evaluării Raport de evaluare

 

Anual Conducerea instituției

Coordonatorul implementării Planului de integritate Persoanele desemnate pentru implementarea SNA

Persoane cu atribuții în identificarea riscurilor și diminuarea acestoara

Nu este cazul  
1.7. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa nr.3 la SNA – inventarul măsurilor) Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor Raport de autoevaluare Anual Conducerea instituției

Coordonatorul implementării Planului de integritate Persoanele desemnate pentru implementarea SNA

 

Nu este cazul  
 

Obiectiv 2

Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor

 

2.1. Organizarea de activități de informare și conștientizare a angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice locale. Nr. de activități de informare Grad scăzut de participare

Caracterul formal al activităților

Rapoarte de activitate

 

Liste de prezență

Permanent  

Șefii compartimentelor de specialitate cu atribuții în relația cu publicul

Se va estima în funcție de numărul participanților

 

 
2.2. Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate Nr. de sesizări transmise de cetățeni

 

Tip de canale utilizate (internet, depuse la Registratura instituției, telefonic)

Acces limitat la internet al cetățenilor Mesaje/ sesizări transmise pe adresa de e-mail a instituției sau la Registratura instituției Permanent Conducerea instituției.

Personalul cu atribuții în relația cu publicul

Nu este cazul  
2.3. Digitalizarea serviciilor cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției

 

Tipul de servicii digitalizate

 

 

Nr. de utilizatori

Reticența la schimbare a angajaților Pagina/portalul instituției care furnizează serviciul

Feedback de la cetățeni

2025 Conducerea instituției

 

Surse proprii sau finanțări nerambursabile  
2.4.  

 

Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice

 

 

 

Numar de cereri rezolvate in termene scurte Reticența la schimbare a angajaților Date raspuns 2025 Conducerea instituției

Funcțiile de conducere din instituție

Nu este cazul  
 

Obiectiv 3

Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local

 

3.1. Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 de la SNA 2021 – 2025 Înformații de interes public publicate conform standardului Personal neinstruit Pagina de internet a instituției Permanent Conducerea instituției

Compartimentul Informatică

Responsabil cu informații de interes public

Nu este cazul  
3.2. Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială

 

Număr de informații/contacte publicate in SICAP Întârzieri în publicarea documentelor Pagina de  internet a SICAP Permanent Persoane responsabile desemnate

Serviciul Achiziții Publice

 

Nu este cazul  
 

Obiectiv 4

Monitorizarea stadiului implementării standardelor de transparență și de integritate

 

4.1. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la codul de conduită Număr de sesizări privind încălcări ale codului de conduită Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor Raportări privind respectarea normelor de conduită Permanent Consilier de etică Nu este cazul  
4.2. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la declararea averilor Nr. persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor de avere

 

Nr. de persoane care au depus în termen declarația de avere

 

Număr de sesizări ale ANI

 

Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor Declarații de avere depuse Permanent Persoane responsabile cu implementarea prevederilor legale privind declarațiilor de avere și declarațiile de integritate Nu este cazul  
4.3. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale privind declararea cadourilor Nr. de cadouri înregistrate în Registrul de evidență a bunurilor primite cu titlu gratuit în cadrul activităților de protocol în exercitarea mandatului sau funcției

 

Nr. de cadouri publicate pe site-ul instituției

Nedeclararea cadourilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției Registrul de evidență a cadourilor

Sit-ul instituției

Anual Conducătorul instituției

Persoane care în exercitarea mandatului sau funcției publice primesc bunuri cu titlu gratului în cadrul unor acțiuni de protocol;

 

Nu este cazul  
4.4. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale privind consilierea etică Nr. de ședințe de consiliere

 

Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic

Dificultăți în cuantificarea indicatorilor Rapoarte de activitate Permanent Conducătorul instituției

Consilier de etică

Nu este cazul  
4.5. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la regimul incompatibilităților Nr. persoanelor aflate în situație de incompatibilitate

 

Nr. deciziilor ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități

 

Gradul de cunoaștere de către salariați a legislației privind incompatibilitățile

Erori  și omisiuni în gestionarea evidențelor Evidențe interne Permanent Persoana responsabilă cu gestionarea situațiilor de incompatibilitate Nu este cazul  
4.6. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la conflictele de interese Nr. persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor de interese

 

Nr. persoanelor care au depus în termen declarațiile de interese

 

Gradul de cunoaștere de către salariați a legislației privind conflictele de interese

Erori  și omisiuni în gestionarea evidențelor Evidențe interne Permanent Persoana responsabilă cu gestionarea declarațiilor de avere și de interese Nu este cazul  
4.7. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la accesul la informațiilor de interes public Nr. solicitărilor de informații de interes public primite

 

Nr. de răspunsuri comunicate în termenul legal

 

Nr. de reclamații administrative

 

Nr. de reclamații administrative soluționate în termenul legal

Erori  și omisiuni în gestionarea evidențelor Pagina de internet a instituției

 

Evidențe interne

Permanent Persoane cu atribuții în asigurarea informațiilor de interes public Nu este cazul  
4.8. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la protecția avertizorului de integritate Nr. de sesizări

 

Nr. de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor sesizări

 

Gradul de cunoaștere de către salariați a legislației privind protecția avertizorilor în interes public

Erori  și omisiuni în gestionarea evidențelor Evidențe interne Permanent Conducătorul instituției

 

Persoană desemnată

Nu este cazul  
4.9. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la pantouflage Nr. de încălcări constatate

 

 

Dificultăți în monitorizarea persoanelor care au plecat din instituție  

Registrul monitorizării situațiilor de pantouflaje

Permanent Persoane desemnate Nu este cazul  
4.10. Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la funcții sensibile Numărul funcțiilor sensibile identificate și inventariate

 

Planul pentru diminuarea funcțiilor sensibile

Neidentificarea tuturor funcțiilor sensibile Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor

asociate funcțiilor sensibile

 

Permanent Personal cu funcții de conducere Nu este cazul  

 

 

Șef serv.                                                                                                                                                                            Consilier

Marian Ana Maria                                                                                                                                                      Zabava Leontina