nunta in aer liber

, Fotograf Nunta Bucuresti, Formatie Nunta Bucuresti, Dj Nunta Targoviste, Cazare Targoviste, Cazare Titu, Cover Band Bucuresti.
0372 764 198 [email protected]

Serviciul evaluare, monitorizare si analiza statistica

 • elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului local şi le propune spre aprobare consiliului local; acestea cuprind date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare;
 • elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi judeţene, precum şi cu nevoile locale identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o supune spre aprobare consiliului local şi răspunde de aplicarea acesteia;
 • aplica prevederile O.S.G.G. nr. 600/2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
 • îndeplineşte atribuţii privind implementarea şi funcţionarea sistemului de management al calităţii pentru înbunătăţirea satisfacţiei beneficiarilor de servicii furnizate de direcţie, cu respectarea prevederilor aplicabile din Standardul de referinta ISO 9001- 2008 şi a legislatiei de specialitate în vigoare;
 • întocmeşte rapoarte privind activitatea Directiei de Asistenta Sociala anual, sau alte tipuri de rapoarte la solicitarea Direcţiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a copilului Dambovita si a Ministerului Muncii si Justitiei Sociale), întocmeşte situaţiile solicitate de autorităţi guvernamentale şi alte instituţii, organizaţii sau persoane;
 • sprijina si evalueaza situatia socio-economica initiala a familiilor in vederea acordarii serviciilor specializate tip cresa si repartizeaza cererile in functie de locurile diponibile si de criteriile aprobate;
 • sprijină compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, înfiinţat potrivit prevederilor art. 113 alin. (1) din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în elaborarea documentaţiei de atribuire şi în aplicarea procedurii de atribuire, potrivit legii;
 • monitorizeaza, verifica si urmareste serviciile sociale in conformitate cu standardele minime de calitate si a Legii 197/2012, privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, republicata si Hotărarii de Guvern  118/2014, normele metodologice din 19 februarie 2014, de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • asigura indrumare si control pentru licentierea serviciilor sociale; in cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat directorului DAS;
 • Sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor <LLNK 12014 78 12 201   0 18>Legii nr. 78 /2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare;
 • Evalueaza, monitorizeaza activitatea de asistenta sociala din cadrul serviciilor si centrelor din subordinea DAS, in conformitate cu procedurile de lucru si legislatia in vigoare; urmareste modificarile legislative specifice derularii serviciilor sociale si verifica aplicarea acestora in cadrul serviciilor sociale derulate la nivelul institutiei;
 • Evaluează şi soluţionează dosarele de acordare a subvenţiilor în baza Legii nr. 34/1998;
 • Promovează o imagine pozitivă a persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.
 • Întocmeşte rapoarte de specialitate în vederea propunerii spre aprobare a proiectelor de hotărâri în domeniul de activitate al serviciului, în vederea promovării lor în Consiliul Local.
 • initiaza si propune spre aprobare parteneriate cu ONG-uri, autoritati publice locale si alti reprezentanti ai societatii civile in scopul dezvoltarii si diversificarii serviciilor sociale primare si specializate.
 • Elaboreaza planuri de actiune si strategia locala de implementare a principiului de egalitate de sanse intre femei si barbati.