Serviciul de Ajutor Social

 Serviciul de Ajutor Social, cu urmatoarele componente:

 • ajutor social:
 • solutioneaza cererile de solicitare a ajutorului social, in termen legal;
 • intocmeste anchete sociale pentru acordarea/neacordarea/modificarea ajutorului social in termen legal;
 • calculeaza si stabileste cuantumul ajutorului social conform fisei de calcul;
 • stabileste/modifica/suspenda si inceteaza dreptul la ajutor social, prin dispozitia primarului, conform legislatiei in domeniu;
 • urmareste indeplinirea de catre beneficiarii de ajutor social a obligatiilor ce le revin;
 • comunica dispozitia primarului beneficiarilor de ajutor social;
 • intocmeste lunar lista cu beneficiarii de ajutor social, ce urmeaza sa efectueze ore de munca in folosul comunitatii si o transmite serviciului specializat din cadrul primariei;
 • intocmeste si transmite lunar AJPIS D-ta urmatoarele borderouri: stabilire drepturi noi/modificare/ incetare/suspendare/repunere/numar ore de munca efectuate de beneficiarii de ajutor social;
 • intocmeste si transmite lunar raport statistic privind situatia beneficiarilor de ajutor social;
 • solutioneaza pe baza de ancheta sociala si dispozitie a primarului cererile de acordare a ajutoarelor de urgenta;
 • intocmeste situatia privind persoanele si familiile marginalizate social si propune masuri individuale in vederea prevenirii si combaterii marginalizarii sociale;
 • stabileste si inceteaza dreptul la ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri, beneficiarilor de ajutor social, prin dispozitie a primarului si transmite serviciului contabilitate statele de plata.
 • elibereaza adeverinte la cererea persoanelor aflate in evidenta, raspunzand pentru corectitudinea datelor consemnate;
 • primeste cereri pentru acordarea ajutoarelor de urgenta familiilor şi persoanelor care se află în situatii de necesitate cauzate de calamităti naturale, incendii, accidente, precum şi pentru alte situatii deosebite, stabilite prin hotărâre a consiliului local, intocmeste ancheta sociala si propune pe baza actelor doveditoare acordarea/neacordarea acestuia.
 • indemnizatii de handicap, acordare/monitorizare
 • Primeste cererile si dosarele legal intocmite pentru acordarea indemnizatiei cuvenita parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav, precum si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal;
 • Intocmeste decizia in vederea acordarii/incetarii/mentinerii/modificarii indemnizatiei;
 • Gestioneaza dosarele de indemnizatie ale persoanelor cu handicap;
 • Intocmeste lunar pontajul si il transmite serviciului contabilitate in vederea platii indemnizatiei;
 • Verifica prin ancheta sociala indeplinirea conditiilor de acordare/mentinere a indemnizatiei cuvenita parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav, precum si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal;
 • Monitorizeaza situatia beneficiarilor de indemnizatie acordata persoanei cu handicap grav cel putin o data la 6 luni.
 • acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei:
 • Pune la dispozitia solicitantilor cererea si declaratia pe propria raspundere privind veniturile si componenta familiei;
 • Primeste si verifica cererile si declaratiile pe propria raspundere privind componenta si veniturile familiei solicitantilor de ajutor pentru incalzirea locuintei;
 • Stabileste dreptul la ajutorul pentru incalzirea locuintei si supune spre aprobare primarului;
 • Transmite dispozitiile primarului privind acordarea ajutorului de incalzire, titularilor si AJPIS D-ta;
 • Transmite lunar catre AJPIS D-ta situatia centralizatoare/raport statistic cuprinzand beneficiarii ajutorului pentru incalzirea locuintei si cuantumul/procentul afferent, in vederea efectuarii platii;
 • Efecueaza anchete sociale, pe baza listei primite de la AJPIS D-ta, in vederea verificarii veridicitatii datelor consemnate de catre titulari in cererea si declaratia pe propria raspundere;
 • Intocmeste situatia nominala privind anchetele sociale efectuate si rezultatul acestora.
 • Acordarea de tichete educationale:
 • Acorda stimulentul educational in conditiile Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă;
 • Respecta procedura de lucru privind acordarea tichetelor sociale pentru gradinita;
 • Verifica cel putin o   data   pe   luna,   daca   notarea   zilnica   a   prezentei   este   realizata   conform procedurii.