0372 764 198 office@das-targoviste.ro

HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 38/2020 privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial şi liceal din învăţământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgovişte

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 38/2020 privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial şi liceal din învăţământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgovişte

 

       Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 24.12.2020, având în vedere:

  • Referatulde aprobare înregistrat sub nr. 43202/16.12.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
  • Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 43261/17.12.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
  • Prevederile art. 105alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare ;
  • Prevederile Ordinului nr. 5576/2011privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare;
  • Prevederile Ordinului nr. 5085/2019 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat;
  • Prevederile HG 1064/2020 privind aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2020-2021;
  • Prevederile HCL nr. 38/2020privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial şi liceal din învăţământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgovişte, cu modificările și completările ulterioare;
  • Prevederile HCL nr. 276/27.10.2016 privind stabilirea cuantumului burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial și liceal din învățământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgoviște, cu modificările și completările ulterioare;
  • Avizelecomisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;
  •  Prevederile art. 129 alin. (2) și d) şi alin. (7) lit. a) și b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

        În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

Art. 1 În anul școlar 2020-2021, cuantumul burselor acordate elevilor din ciclurile gimnazial și liceal din învăţământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgovişte, stabilite prin HCL nr. 38/2020, se modifică după cum urmează:

        Burse municipale de merit

TIP I în cuantum de 120 lei

TIP II în cuantum de 110 lei

TIP III în cuantum de 100 lei

TIP IV în cuantum de 100 lei

Bursa municipală de studiu în cuantum de 100 lei

Bursa de ajutor social în cuantum de 100 lei.

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL 38/2020, cuantumul burselor de performanță, numărul burselor acordate din bugetul local rămân neschimbate, regulamentul de acordare a burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial și liceal din învățământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgoviște urmând a se aplica în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția de Asistența Socială, Direcția Economică şi pentru comunicare Secretarul General al Municipiului Târgovişte.

 

 

                                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                       SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

              prof. Monica-Cezarina Ilie                              jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

         Nr.   281

Tgv. 24.12.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Diana Ion