0372 764 198 office@das-targoviste.ro

HOTĂRÂRE privind aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale centrelor şi serviciilor sociale din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială

  HOTĂRÂRE

privind aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare

ale centrelor şi serviciilor sociale din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.10.2022, având în vedere:

 • Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 35014/20.10.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
 • Raportul de specialitateînregistrat sub nr. 35015/20.10.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
 • Prevederile Legii Asistenței Sociale nr. 292/2011,cu modificările şi completările ulterioare;
 • Prevederile Legii nr. 197/2012privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Prevederile H.G. nr 867/2015pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Prevederile H.G. nr. 797/2017pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Prevederile Ordinului nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;
 • PrevederileOrdinului nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice;
 • Prevederile Ordinului 29/2019pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale;
 • Prevederile HCL nr. 237/23.06.2022 privind modificarea organigramei și a statului de funcţii ale Direcției de Asistență Socială;
 • Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte ;
 • Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019,cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Începând cu data de 01.11.2022 se aprobă Regulamentele de organizare şi funcţionare ale centrelor şi serviciilor sociale din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, după cum urmează:

 • Regulamentul de organizareşi funcţionare al Centrului de zi pentru copii cu autism şi sindrom down „Sfânta Maria”, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Regulamentul de organizareşi funcţionare al Centrului de zi „Arlechino”, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Regulamentul de organizareşi funcţionare al Centrului de zi pentru copii cu dizabilităţi, conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Regulamentulde organizare și funcționare al Centrului rezidențial de asistență și reintegrare/reintegrare socială pentru persoanele fără adăpost „Sfânta Maria”, conform anexei 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Regulamentulde organizare și funcționare al Căminului pentru persoane vârstnice “Sfânta Elena”, conform anexei 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Regulamentulde organizare și funcționare al Cantinei de Ajutor Social, conform anexei 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Regulamentulde organizare și funcționare al Biroului de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, conform anexei 7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Regulamentulde organizare și funcționare al Adăpostului de noapte “Speranța”, conform anexei 8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Regulamentul de organizare și funcționare al Clubului de pensionari nr. 1, conform anexei 9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Începând cu data prezentei hotărâri orice alte dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia de Asistență Socială, şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte.

 

       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                               AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

 1. Cătălin Rădulescu                                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

     Nr.   387

     Tgv. 28.10.2022

     Redactat 2 ex.

     cons. Diana Ion