0372 764 198 office@das-targoviste.ro

HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei și a statului de funcţii ale Direcției de Asistență Socială

                

                         HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei și a statului de funcţii

ale Direcției de Asistență Socială

            Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.06.2022, având în vedere:

 • Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 20205/16.06.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
 • Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 20232/16.06.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
 • Adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 18633/2022;
 • Prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Prevederile Legii 53/2003 privind Codul Muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
 • Prevederile HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Prevederile H.G. nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unităţile de asistenţămedico-sociale şi a unor normative privind personalul din unităţile de asistenţămedico-socială şi personalul care desfăşoarăactivităţi de asistenţă medicală comunitară, cu modificările și completările ulterioare;
 • Prevederile G. nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Prevederile G. nr. 867/2015 pentruaprobareaNomenclatoruluiserviciilorsociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizareşifuncţionare a serviciilorsociale, cu modificărileșicompletărileulterioare;
 • Prevederile G. nr. 286/2011 pentruaprobareaRegulamentului-cadruprivindstabilireaprincipiilorgenerale de ocupare a unui post vacant sautemporar vacant corespunzătorfuncţiilorcontractualeşi a criteriilor de promovareîn grade sautrepteprofesionaleimediatsuperioare a personalului contractual din sectorulbugetarplătit din fonduripublice, cu modificărileșicompletărileulterioare;
 • Prevederile G. nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale,;
 • Prevederile G. 324/2019 privind Normele metodologice privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară, din 23.05.2019;
 • Prevederile Ordinului 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;
 • Prevederile Ordinului nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale;
 • Prevederile Ordinului nr. 438/4.629/2021 privind asigurarea asistenţei medicale a preşcolarilor, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior pentru menţinerea stării de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos;
 • Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;
 • Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. c), art. 366, 367 și 382 din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Începând cu data prezentei se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcţii ale Direcției de Asistență Socială, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția Asistență Socială şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

                                                                             

 

                                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                   SECRETARUL GENERAL

                                                                                                                  AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

 1. Cătălin Rădulescu jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   237

Tgv. 23.06.2022

Redactat 2 ex.