nunta in aer liber

, Fotograf Nunta Bucuresti, Formatie Nunta Bucuresti, Dj Nunta Targoviste, Cazare Targoviste, Cazare Titu, Cover Band Bucuresti.
0372 764 198 [email protected]

Ordonanţa de urgenţă nr. 113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaţilor din Ucraina, precum şi acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii destinate retehnologizării IMM-urilor

Art. 1. –
Capitolul I al prezentei ordonanţe de urgenţă stabileşte unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mamă-nou-născut cele mai defavorizate care beneficiază de sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi acordate din fonduri externe nerambursabile, unele măsuri de distribuire a acestora, precum şi cadrul legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul următoarelor operaţiuni:
a) acordarea de sprijin pentru nou-născuţi pe bază de tichete sociale pe suport electronic;
b) asistenţă tehnică.
Art. 3 Categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, în caz de precaritate materială de bază constând în lipsa produselor pentru îngrijirea nou-născutului, acordate în cadrul POAD, şi care au calitatea de destinatari finali sunt:
a) mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului şi cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
b) mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului şi care fac parte din familii beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) mamele cu dizabilităţi care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului;
d) mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului, aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, ale violenţei domestice, persoane dependente şi/sau care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate, stabilite prin ancheta socială întocmită de autorităţile publice cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale sau pe baza unui referat de anchetă socială întocmit de autorităţile publice cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale la solicitarea persoanei sau sesizarea unui terţ;
e) mame care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului şi care nu deţin acte de identitate şi care, din acest motiv, nu pot beneficia de drepturile civile;
f) mamele minore care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului;
g) mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului, cetăţeni străini sau apatrizi proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina.
Art. 4. –
(1) Tichetele sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, acordate destinatarilor finali, au ca sursă de finanţare POAD şi se decontează, în limita bugetului disponibil pentru această măsură, respectiv în limita a 12.000.000,00 euro, în conformitate cu regulile de eligibilitate POAD şi a documentelor programatice aplicabile.
(2) Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene este coordonator la nivel naţional al acordării de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, prin structura de specialitate responsabilă cu implementarea POAD, în calitate de beneficiar.
(3) Organizaţiile partenere ale beneficiarului, respectiv Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţia generală pentru relaţiile cu instituţiile prefectului, autorităţile administraţiei publice locale şi instituţiile prefectului au următoarele atribuţii:
a) autorităţile administraţiei publice locale, prin serviciile publice de asistenţă socială, identifică, întocmesc şi îşi asumă prin semnătura reprezentantului legal, listele cu destinatarii finali, cu evidenţierea separată a categoriei de eligibilitate prevăzute la art. 3;
b) autorităţile administraţiei publice locale, prin serviciile publice de asistenţă socială, actualizează lunar şi îşi asumă prin semnătura reprezentantului legal, listele cu destinatarii finali, cu evidenţierea separată a acestora, pentru mamele cu dizabilităţi; listele conţin inclusiv numărul documentului justificativ prevăzut la art. 2 lit. k);
c) instituţiile prefectului centralizează la nivelul judeţului listele cu destinatarii finali, cu evidenţierea separată a categoriei de eligibilitate prevăzute la art. 3, pe care le transmit Ministerului Afacerilor Interne, Direcţiei generale pentru relaţiile cu instituţiile prefectului;
d) instituţiile prefectului centralizează lunar listele actualizate cu destinatarii finali la nivel judeţean;
e) Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţia generală pentru relaţiile cu instituţiile prefectului monitorizează, coordonează activitatea instituţiilor prefectului şi desfăşoară alte activităţi specifice, inclusiv centralizarea documentelor justificative care stau la baza rambursării cheltuielilor din fonduri europene, pe care le consideră necesare pentru implementarea măsurii de sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi.
(4) În scopul îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la alin. (3), autorităţile administraţiei publice locale, prin serviciile publice de asistenţă socială, utilizează modalităţi de identificare şi verificare a destinatarilor finali, aprobate prin dispoziţie a primarului.
(5) Serviciul public de asistenţă socială elaborează lista destinatarilor finali, care va cuprinde: numele şi prenumele, adresa de domiciliu şi codul numeric personal al acestora. Pentru mamele care nu deţin acte de identitate, informaţiile cu privire la datele personale se rezumă la: nume şi prenume, adresa de domiciliu/adresa de reşedinţă declarată de mamă şi un document eliberat de serviciul public de asistenţă socială care să ateste încadrarea în categoria destinatarului final. Listele destinatarilor finali la nivel local se întocmesc şi se aprobă de către reprezentantul legal al autorităţii publice locale şi ulterior se transmit instituţiei prefectului.
(6) Listele cu destinatarii finali, elaborate şi transmise conform alin. (4) şi (5), se centralizează la nivel de judeţ, separat pentru cele şapte categorii de destinatari finali prevăzute la art. 3 şi se transmit de către instituţiile prefectului Ministerului Afacerilor Interne, Direcţiei generale pentru relaţiile cu instituţiile prefectului, în formatul stabilit de minister, urmând ca acesta să le furnizeze beneficiarului – Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în varianta agreată de acesta.
(7) Tichetele sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi se emit de către unităţile autorizate de Ministerul Finanţelor, denumite în continuare unităţi emitente.
Art. 5. –
(1) Valoarea nominală a unui tichet social pe suport electronic pentru nou-născuţi pentru destinatarii finali este de 2.000 de lei. Valoarea tichetului social pe suport electronic pentru nou-născuţi poate fi actualizată anual prin hotărâre a Guvernului, adoptată cu cel puţin 30 de zile înainte de încheierea anului calendaristic pentru anul calendaristic următor, în funcţie de rata medie anuală a inflaţiei şi în limita disponibilului financiar prevăzut în cadrul POAD.

3. Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale participante la program, respectiv comune, oraşe, municipii şi sectoarele municipiului Bucureşti au următoarele obligaţii:
a) identifică destinatarii finali, în baza anchetelor sociale, emit dispoziţiile de primar aferente şi transmit către instituţia prefectului, în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni calendaristice, listele care cuprind destinatarii finali eligibili prevăzuţi la art. 3 din prezentul act normativ;
b) distribuie destinatarilor finali eligibili, in termen de 5 zile de la preluarea de la instituţia prefectului, suporturile electronice, respectiv cardurile, pentru tichete sociale pentru nou-născuţi;
c) transmit instituţiei prefectului, în format digital, editabil .xls şi needitabil .pdf, listele de distribuţie a suporturilor electronice pentru tichete sociale pentru nou-născuţi;
d) asigură, prin personalul propriu şi/sau împreună cu reprezentanţii Grupului de lucru de la nivelul prefecturii, vizite de analiză, îndrumare şi verificare la faţa locului, stabilirea eligibilităţii, distribuţiei şi utilizării tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi;
e) arhivează listele cu destinatarii finali, listele cu destinatarii finali actualizate lunar şi listele de distribuire, în original, precum şi celelalte documente rezultate din implementarea măsurii pentru acordarea unui sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi.