0372 764 198 office@das-targoviste.ro

INFORMARE privind emiterea si distribuirea abonamentelor gratuite de calatorie la transportul public local in comun pentru elevii care frecventeaza unitatile de invatamant preuniversitar acreditat/autorizat din Municipiul Targoviste, pe tot parcursul anului calendaristic

           

INFORMARE

 

 

privind emiterea si distribuirea abonamentelor gratuite de calatorie la transportul public local in comun pentru elevii care frecventeaza unitatile de invatamant preuniversitar acreditat/autorizat din Municipiul Targoviste, pe tot parcursul anului calendaristic

 

 

Avand  in vedere prevederile Legii nr.1 a educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare, art.84, alin (1), (1^1), (1^2) ,, (1) Elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat beneficiază de gratuitate la servicii publice de transport local şi judeţean, rutier, naval, cu metroul, precum şi feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic, (1^1) În vederea asigurării gratuităţii prevăzute la alin. (1), decontarea cheltuielilor se face de la bugetul de stat, prin transfer, către unităţile administrativ-teritoriale, (1^2) Gratuitatea este asigurată de către autorităţile administraţiei publice locale, prin subvenţionarea operatorului de transport conform Legii serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare”, incepand cu data de 01.05.2022, elevii scolarizati in Municipiul Targoviste ce urmeaza invatamantul preuniversitar acreditat/autorizat, beneficiaza de abonamente gratuite de calatorie la transportul public local in comun.

Conform anexei nr.1 la HCL nr.159/28.04.2022, punctul 8.2.3. ,,Circuitul documentelor”, in vederea emiterii/distribuirii abonamentelor gratuite de calatorie sunt efectuate urmatoarele operatiuni:

Cererea insotita de documentele justificative  se depun la unitatea de invatamant la inceputul fiecarui an scolar/la nevoie.

– Unitatea de invatamant transmite DAS, Biroului de Servicii Comunitare, cererile insotite de documentele justificative si  tabel centralizator in format electronic si letric cu elevii care au solicitat abonamente gratuite, pana pe data de 20 a lunii in curs; lunar, pana pe data de 15, transmite in format electronic, orice modificare aparuta in situatia elevilor care au solicitat abonamente gratuite de calatorie. Solicitarile se pot depun la inceput de an scolar sau la nevoie.

-Angajatii Biroului de Servicii Comunitare inregistreaza cererile primite de la unitatile de invatamant in registrul de corespondenta si  verifica documentele anexate in vederea solutionarii; preda lunar, unitatilor de invatamant, pe baza de proces verbal, abonamentele de calatorie pentru elevii care au formulat solicitari la inceput de an scolar/la nevoie. Pe perioada vacantelor scolare, elevii se pot adresa DAS Targoviste-Biroului de Servicii Comunitare, situat in Targoviste, strada B-dul Unirii, bl. 44, Parter, in vederea ridicarii abonamentelor gratuite( elevii care au formulat cererii la inceput de an scolar/ la nevoie la unitatile de invatamant).

 

 

Directia de Asistenta Sociala Targoviste

 

Procedura de lucru

Procedura privind acordarea abonamentelor gratuite de calatorie, elevilor scolarizati in municipiul Targoviste, ce  urmeaza invatamantul preuniversitar acreditat/autorizat.

 

Ediţia:I

Nr. de ex. 10

 

Pagina 1 din 18

EDIŢIA: I

Exemplar nr. 1

BIROUL DE SERVICII COMUNITARE  

Cod: ………….

Revizia:

Nr. de ex.  

Revizia :

Exemplar nr.

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGOVISTE

 

PROCEDURA DE LUCRU

PRIVIND ACORDAREA ABONAMENTELOR GRATUTE DE CALATORIE, ELEVILOR SCOLARIZATI IN MUNICIPIUL TARGOVISTE, CE URMEAZA INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR ACREDITAT/AUTORIZAT

 

COD: PO/PS

Ediţia I

Revizia

 

 

Entitatea publică

Directia de Asistenta Sociala

 

Procedura formalizata

Ediţia:I

Nr. de ex.:10

 

Serviciul Economico-Financiar

 

Cod: PS/PO……….

Revizia : 

Nr. de ex. :

 

Biroul de Servicii Comunitare

  Pagina: 1 din18

Ediţia : I

Exemplar nr.: 1

 

 

 

 

 

 

Directia de Asistenta Sociala Targoviste

 

Procedura de lucru

Procedura privind acordarea abonamentelor gratuite de calatorie, elevilor scolarizati in municipiul Targoviste, ce  urmeaza invatamantul preuniversitar acreditat/autorizat.

 

Ediţia:I

Nr. de ex. 10

 

Pagina 2 din 18

EDIŢIA: I

Exemplar nr. 1

BIROUL DE SERVICII COMUNITARE  

Cod: ………….

Revizia:

Nr. de ex. 

Revizia :

Exemplar nr.

 

 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii formalizate

 

  ELEMENTE PRIVIND RESPONSABILII/ OPERAŢIUNEA Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătură
  1 2 3 4 5
1.1. ELABORAT Matei Adina Sef birou    
1.2. VERIFICAT Badea Ionela Constanta Sef serviciu    
1.3. AVIZAT Marian Ana Maria Presedinte C.I.M.    
1.4. APROBAT Iordache Marcela Director    

 

 1. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii formalizate:

 

  Ediţia sau după caz, revizia în cadrul ediţiei Componenta revizuită Modalitatea reviziei Data de la care se aplică prevederile ediţiei sau reviziei ediţiei
  1 2 3 4
2.1 Ediţia I      
2.2 Revizia      

 

 

 

 

 

Directia de Asistenta Sociala Targoviste

 

Procedura de lucru

Procedura privind acordarea abonamentelor gratuite de calatorie, elevilor scolarizati in municipiul Targoviste, ce  urmeaza invatamantul preuniversitar acreditat/autorizat.

 

Ediţia:I

Nr. de ex. 10

 

Pagina 3 din 18

EDIŢIA: I

Exemplar nr. 1

BIROUL DE SERVICII COMUNITARE  

Cod: ………….

Revizia:

Nr. de ex. 

Revizia :

Exemplar nr.

 1. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii formalizate:
  Scopul difuzării Exemplar nr. Compartiment Funcţia Numele şi prenumele Data primirii Semnătura
1 2 3 4 5 6 7 8
3.1. Aplicare si informare 1 Biroul de Servicii Comunitare Sef birou Matei Adina

 

   
3.2. Aplicare si informare 2 Servicii Publice Municipale Targoviste SRL        
3.3. Aplicare si informare 3 PMT        
3.4. Aplicare si informare 4 Inspectoratul Scolar        
3.5. Aplicare si informare 5 Biroul de Servicii Comunitare  Inspector specialitate Vitelariu Elena    
3.6. Aplicare si informare 6 Biroul de Servicii Comunitare Inspector specialitate Pirvu Marian    
3.7. Aplicare si informare 7 Biroul de Servicii Comunitare Inspector specialitate Oproiu Mihaela    
3.8. Aplicare si informare 8 Biroul de Servicii Comunitare Referent Popescu Mihaela    
3.9. Aplicare si informare 9 Biroul de Servicii Comunitare Muncitor necalificat Nedelcu Adriana    
3.10. Aplicare si informare 10 Biroul de Servicii Comunitare Muncitor necalificat Cirstea Florina    
3.11. Evidenţă 11 Biroul de Servicii Comunitare Sef birou Matei Adina

 

   
3.12.

 

Arhivare   12 Biroul de Servicii Comunitare  Inspector specialitate Vitelariu Elena    
3.13. Arhivare 13 Serviciul Evaluare Monitorizare si Analiza Statistica  

Consilier

Mocanu Jenica    

 

 

 

 

Directia de Asistenta Sociala Targoviste

 

Procedura de lucru

Procedura privind acordarea abonamentelor gratuite de calatorie, elevilor scolarizati in municipiul Targoviste, ce  urmeaza invatamantul preuniversitar acreditat/autorizat.

 

Ediţia:I

Nr. de ex. 10

 

Pagina 4 din 18

EDIŢIA: I

Exemplar nr. 1

BIROUL DE SERVICII COMUNITARE  

Cod: ………….

Revizia:

Nr. de ex. 

Revizia :

Exemplar nr.

 

 

 1. Scopul procedurii formalizate

4.1. Stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate;

4.2. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii;

4.3. Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului;

4.4. Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe manager, în luarea deciziei;

4.5. Stabileşte sarcini referitor la circuitul documentelor necesare acestei activităţi;

4.6. Alte scopuri specifice procedurii operaţionale.

 

 1. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale

 

5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura formalizata

Prezenta procedura se refera la distribuirea abonamentelor gratuite la transportul public local in comun, pentru elevii școlarizați la o unitate de invatamant preuniversitar acreditat/autorizat din Municipiul Targoviste.

5.2. Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi desfăşurate de entitatea publică

Distribuirea abonamentelor gratuite la transportul public local in comun  pentru elevii școlarizați la o unitate de invatamant preuniversitar acreditat/autorizat din Municipiul Targoviste.

5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurată

Biroul Resurse Umane administreaza fisele de post si are urmatoarele responsabilitati:

 • de a furniza, ori de cate ori este necesar, consultanta pentru elaborarea, actualizarea si revizuirea fiselor de post;
 • de a verifica corectitudinea fiselor de post din punct de vedere al formei conform prevederilor legale in vigoare si pe fond conform prevederilor Regulamentului de organizare si functionare a institutiei si Actul normativ de infiintare si functionare a institutiei, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • de a transmite conducatorilor de compartimente, in format electronic sau de hartie, dupa caz, fisele de post aprobate ale angajatilor pentru a fi distribuite personalului din subordine;
 • de a tine evidenta fiselor de post pentru angajatii institutiei si de a furniza copii dupa acestea ori de cate ori este necesar.

 

 

Directia de Asistenta Sociala Targoviste

 

Procedura de lucru

Procedura privind acordarea abonamentelor gratuite de calatorie, elevilor scolarizati in municipiul Targoviste, ce  urmeaza invatamantul preuniversitar acreditat/autorizat.

 

Ediţia:I

Nr. de ex. 10

 

Pagina 5 din 18

EDIŢIA: I

Exemplar nr. 1

BIROUL DE SERVICII COMUNITARE  

Cod: ………….

Revizia:

Nr. de ex. 

Revizia :

Exemplar nr.

 

5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţii procedurate; listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii.

 Această activitate depinde de furnizarea datelor de la următoarele compartimente:

 • Biroul Resurse Umane
 • Serviciul Economico-Financiar
 • Unitatile de invatamant

 

 1. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate:

 

6.1. Reglementari internatioanale

 

6.2. Legislaţie primară:

 1. 1. Legea 92/2007 privind serviciile publice de transport persoane in unitatile administrative teritoriale;
 2. Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. HCL nr. 92/25.02.2021 privind aprobarea încheierii contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin atribuire directă în Municipiul Târgoviște;

 

 

6.3. Legislaţie secundară:

 1. Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin atribuire directă în Municipiul Târgoviște nr. 7648/04.03.2021 – Anexa 6– Tarife de călătorie.
 2. HCL nr.447/31.10.2017 privind obligatia DAS de a tipari abonamentele de calatorie;

 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice

 • Regulamentul de ordine interioară;
 • Regulament organizare si functionare.
 

Directia de Asistenta Sociala Targoviste

 

Procedura de lucru

Procedura privind acordarea abonamentelor gratuite de calatorie, elevilor scolarizati in municipiul Targoviste, ce  urmeaza invatamantul preuniversitar acreditat/autorizat.

 

Ediţia:I

Nr. de ex. 10

 

Pagina 6 din 18

EDIŢIA: I

Exemplar nr. 1

BIROUL DE SERVICII COMUNITARE  

Cod: ………….

Revizia:

Nr. de ex. 

Revizia :

Exemplar nr.

 

 1. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura formalizata

 

7.1. Definiţii ale termenilor

 

Nr. crt. Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul
1. Procedura formalizata Prezentarea detaliata, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, modalitatile de lucru şi  regulile de aplicat pentru realizarea activităţilor si actiunilor, respectiv activitatile de control implementate, responsabilitatile si atributiile personalului de conducere si de executie din cadrul entitatii publice;
2. Ediţie a unei proceduri formalizate Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri formalizate, aprobată şi difuzată;
3. Revizia în cadrul unei ediţii Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare  sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii formalizate, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate;
4. Elev Persoana care urmeaza cursurile unei unitati de invatamant preuniversitar acreditat/autorizat.

 

 

 

 

 

Directia de Asistenta Sociala Targoviste

 

Procedura de lucru

Procedura privind acordarea abonamentelor gratuite de calatorie, elevilor scolarizati in municipiul Targoviste, ce  urmeaza invatamantul preuniversitar acreditat/autorizat.

 

Ediţia:I

Nr. de ex. 10

 

Pagina 7 din 18

EDIŢIA: I

Exemplar nr. 1

BIROUL DE SERVICII COMUNITARE  

Cod: ………….

Revizia:

Nr. de ex. 

Revizia :

Exemplar nr.

 

 

 7.2. Abrevieri ale termenilor

 

Nr. crt. Abrevierea Termenul abreviat
1. PS/PO Procedură formalizata
2. E Elaborare
3. V Verificare
4. A Aprobare
5. Ap Aplicare
6. Ah Arhivare
7. ROF Regulament de organizare şi funcţionare
8. H.C.L. Hotarare a  Consiliului Local
9. Nr. Numar
10. Ex. Exempar
11. R.U. Resurse Umane
12. P.S. Procedura de Sistem
13. D.A.S. Directia de Asistenta Sociala
14. SPMT Societatea Servicii Publice Municipale Targoviste SRL
15. P.M.T. Primaria Municipiului Targoviste
16. CI/BI Carte de identitate/Buletin de identitate

 

 

 

Directia de Asistenta Sociala Targoviste

 

Procedura de lucru

Procedura privind acordarea abonamentelor gratuite de calatorie, elevilor scolarizati in municipiul Targoviste, ce  urmeaza invatamantul preuniversitar. acreditat/autorizat.

 

Ediţia:I

Nr. de ex. 10

 

Pagina 8 din 18

EDIŢIA: I

Exemplar nr. 1

BIROUL DE SERVICII COMUNITARE  

Cod: ………….

Revizia:

Nr. de ex. 

Revizia :

Exemplar nr.

 1. Descrierea procedurii formalizate

8.1. Generalităţi

Prezenta procedura urmareste definirea operatiunilor specifice fiecarei etape privind emiterea si distribuirea abonamentelor gratuite de calatorie la transportul public local in comun pentru elevii ce urmeaza invatamantul preuniversitar acreditat/autorizat, la o unitate de invatamant ce isi are sediul pe raza UAT Targoviste.

PE PERIOADA VACANTELOR SCOLARE, ELEVII CARE AU FORMULAT SOLICITARI LA INCEPUT DE AN SCOLAR, SE VOR ADRESA DAS TARGOVISTE –  BIROULUI DE SERVICII COMUNITARE, SITUAT IN TARGOVISTE, STRADA B-DUL UNIRII, BL. 44, PARTER, IN VEDEREA RIDICARII ABONAMENTELOR GRATUITE LA TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL IN COMUN.

ABONAMENTELE DE CALATORIE SUNT NOMINALE, NETRANSMISIBILE SI SE UTILIZEAZA IN LUNA PENTRU CARE AU FOST ELIBERATE; IN CAZ CONTRAR SE SUSPENDA (se retin si se anuleaza). ACESTEA SE ELIBEREAZA LUNAR,  PE TOT PARCURSUL ANULUI CALENDARISTIC, CONFORM ART.84 (1) DIN LEGEA NR.1/2011 A EDUCATIEI NATIONALE CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE.

 

8.2. Documente utilizate:

– cerere+  documente justificative

– tabel centralizator

– registru intrare – iesire

– borderouri

– centralizatoare

– abonamente de calatorie

 

8.2.1. Lista si provenienta documentelor utilizate:

– cerere – formular tipizat DAS

– documente justificative – solicitanti, unitatile de invatamant

– tabel centralizator – unitatile de invatamant

– registru intrare-iesire – DAS, Biroul de Servicii Comunitare

– borderouri – DAS, Biroul de Servicii Comunitare

– centralizatoare – DAS, Biroul de Servicii Comunitare

– abonamente de calatorie – DAS, Biroul de Servicii Comunitare

 

Directia de Asistenta Sociala Targoviste

 

Procedura de lucru

Procedura privind acordarea abonamentelor gratuite de calatorie, elevilor scolarizati in municipiul Targoviste, ce  urmeaza invatamantul preuniversitar acreditat/autorizat.

 

Ediţia:I

Nr. de ex. 10

 

Pagina 9 din 18

EDIŢIA: I

Exemplar nr. 1

BIROUL DE SERVICII COMUNITARE  

Cod: ………….

Revizia:

Nr. de ex. 

Revizia :

Exemplar nr.

 

8.2.2. Continutul si rolul documentelor utilizate:

-Cererea – contine: nume/prenume solicitant, adresa, serie si numar act de identitate, CNP beneficiar, perioada pentru care se solicita abonamentul de calatorie, declaratia pe propria raspundere elev/reprezentant legal, unitatea de invatamant din municipiul Targoviste  la care este scolarizat elevul;

-Documente justificative – contin: documente care atesta calitatea de elev (carnet de elev vizat la zi care atesta faptul ca elevul este scolarizat in municipiul Targoviste la o unitate de invatamant preuniversitar acreditat/autorizat), copie CI/BI elev sau reprezentant legal (pentru elevii minori care au varsta de pana la 14 ani), copie certificat de nastere elev minor;

– Tabel centralizator – contine: nume/ prenume elev, CNP, nume/prenume solicitant, unitatea de invatamant.

-Registru intrare-iesire – contine: numar si  data inregistrarii unitatea de invatamant/ numar si  data inregistrarii DAS, Biroul de Servicii Comunitare, nume/prenume beneficiar, unitatea de invatamant;

-Borderou DAS – contine: nume/prenume beneficiar, CNP beneficiar, serie si numar abonament de  calatorie distribuit in luna in curs pentru luna urmatoare, valoare lei fara TVA, valoare lei cu TVA, unitatea de invatamant;

-Borderou  electronic contine: numar si  data inregistrarii DAS, nume/prenume beneficiar, CNP, unitatea de invatamant;

-Centralizatorul DAS contine: categoria de beneficiar, numar  de abonamente distribuite, valoare cu TVA abonament, valoare abonamente  fara TVA;

-Abonamentele de calatorie – sunt valabile pe mijloacele de transport local in comun, calatorii nelimitate,  valoare de 100 lei cu TVA,  necesare pentru o luna calendaristica acordate gratuit elevilor care  urmeaza invatamantul preuniversitar acreditat/autorizat la o unitate de invatamant din municipiul Targoviste.

 

 • pe fata abonamentului se vor gasi urmatoarele: seria/numarul abonamentului; datele de identificare ale beneficiarului: numele si prenumele, seria/numarul actului de identitate, luna pentru care se elibereaza abonamentul, abonament de calatorie lunar, cu o valoare de 100 lei (conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin atribuire directă în Municipiul Târgoviște nr. 7648/04.03.2021 – Anexa 6– Tarife de călătorie.), acordat gratuit elevilor care frecventeaza cursurile unei unitati de invatamant acreditata/autorizata din municipiul Targoviste .

 

 • pe verso-ul abonamentului se vor tipari urmatoarele: abonamentul este netransmisibil, in caz contrar se suspenda; abonamentul se prezinta organelor abilitate pentru control, orice modificare, stersatura, inscriere neautorizata facuta abonamentului conduce la anularea acestuia, o data cu prezentarea abonamentului veti prezenta organelor de control si actul de identitate.

 

 

Directia de Asistenta Sociala Targoviste

 

Procedura de lucru

Procedura privind acordarea abonamentelor gratuite de calatorie, elevilor scolarizati in municipiul Targoviste, ce  urmeaza invatamantul preuniversitar acreditat/autorizat.

 

Ediţia:I

Nr. de ex. 10

 

Pagina 10 din 18

EDIŢIA: I

Exemplar nr. 1

BIROUL DE SERVICII COMUNITARE  

Cod: ………….

Revizia:

Nr. de ex. 

Revizia :

Exemplar nr.

8.2.3. Circuitul documentelor:

Cererea insotita de documentele justificative  se depun la unitatea de invatamant la inceputul fiecarui an scolar/la nevoie.

Unitatea de invatamant transmite DAS, Biroului de Servicii Comunitare, cererile insotite de documentele justificative si  tabel centralizator in format electronic si letric cu elevii care au solicitat abonamente gratuite, pana pe data de 20 a lunii in curs; lunar, pana pe data de 15, transmite in format electronic, orice modificare aparuta in situatia elevilor care au solicitat abonamente gratuite de calatorie.

Solicitarile se pot depune la inceput de an scolar sau la nevoie.

Angajatii Biroului de Servicii Comunitare inregistreaza cererile primite de la unitatile de invatamant in registrul de corespondenta si  verifica documentele anexate in vederea solutionarii; predau lunar, unitatilor de invatamant, pe baza de proces verbal, abonamentele de calatorie pentru elevii care au formulat solicitari la inceput de an scolar/la nevoie. Pe perioada vacantelor scolare, elevii se pot adresa DAS Targoviste-Biroului de Servicii Comunitare, situat in Targoviste, strada B-dul Unirii, bl. 44, Parter, in vederea ridicarii abonamentelor gratuite( elevii care au formulat cererii la inceput de an scolar/ la nevoie la unitatile de invatamant).

La fiecare 01 a lunii in curs, se elibereaza borderou in care vor fi inscrisi elevii ale caror cereri au fost solutionate in vederea distribuirii abonamentelor de calatorie pentru luna urmatoare;

Se intocmeste borderou electronic, in vederea verificarii daca o persoana depune mai multe solicitari in acelasi an scolar.

La sfarsitul lunii se va intocmi un borderou cu privire la numarul de abonamente de calatorie distribuite in luna in curs pentru luna urmatoare care se va transmite SPMT si PMT.

In baza borderoului intocmit de salariatii Biroului de Servicii Comunitare, se intocmeste centralizator cu numarul de abonamente distribuite in luna anterioara pentru luna in curs, care se transmite SPMT si  PMT .

Contravaloarea serviciilor prestate de SPMT SRL,transportul local gratuit al elevilor care frecventeaza cursurile unei unitati de invatamant acreditata/autorizata din municipiul Targoviste,  se va efectua de catre PMT.

8.3. Resurse necesare:

8.3.1. Resurse materiale

– Calculatoare in vederea intocmirii bazei de date si a documentelor care stau la baza distribuirii abonamentelor de calatorie.

– Imprimante si consumabilele aferente in vederea imprimarii listelor.

– Copiatoare in vederea efectuarii de copii dupa acte de identitate-la nevoie.

– Dosare, folii protectoare, bibliorafturi necesare pentru indosarierea si  arhivarea  tuturor documentelor ce stau la baza eliberarii abonamentelor de calatorie pentru elevii din municipiul Targoviste ce urmeaza invatamantul preuniversitar, cereri, registre, pixuri, capse

8.3.2. Resurse umane

– Coordonatorul biroului responsabil cu intocmirea, revizuirea si aprobarea fiselor de post aferente personalului din subordine in functie de responsabilitatile mentionate in prezenta procedura.

– Personalul Biroului Resurse Umane instruit si responsabil cu administrarea fiselor de post.

– Personalul de executie responsabil cu respectarea prevederilor fiselor de post.

8.3.3. Resurse financiare

– Prevederea la bugetul institutiei a sumelor necesare pentru cheltuieli de functionare si personal.

 

Directia de Asistenta Sociala Targoviste

 

Procedura de lucru

Procedura privind acordarea abonamentelor gratuite de calatorie, elevilor scolarizati in municipiul Targoviste, ce  urmeaza invatamantul preuniversitar acreditat/autorizat.

 

Ediţia:I

Nr. de ex. 10

 

Pagina 11 din 18

EDIŢIA: I

Exemplar nr. 1

BIROUL DE SERVICII COMUNITARE  

Cod: ………….

Revizia:

Nr. de ex. 

Revizia :

Exemplar nr.

8.4. Modul de lucru:

 • DAS punere la dispozitie unitatilor de invatamant cereri, la nevoie;
 • Solicitarile se primesc la sediul unitatilor de invatamant la inceputul fiecarui an scolar / la nevoie.
 • Unitatile de invatamant primesc solicitarile impreuna cu documentul care atesta calitatea de elev (carnet de elev vizat la zi din care sa reiasa faptul ca elevul este scolarizat la o unitate de invatamant preuniversitar acreditat/autorizat din municipiul Targoviste), copie CI/BI  elev sau reprezentant legal (ptr elevii minori cu varsta de pana la 14 ani), copie certificat de nastere elev minor, dupa care intocmesc tabel centralizator cu elevii care au solicitat abonamente gratuite.
 • Elevul/reprezentantul legal formuleaza solicitare in vederea obtinerii abonamentelor gratuite la transportul public local in comun.
 • Salariatii Biroului de Servicii Comunitare, primesc de la unitatile de invatamant tabel centralizator in format electronic si letric cu elevii care au solicitat abonamente gratuite si solicitarile impreuna cu documentul care atesta calitatea de  elev (carnet de elev vizat), copie CI/BI elev sau reprezentant  legal (ptr elevii minori cu varsta de pana la 14 ani), copie certificat de nastere elev minor, pana pe data de 20 a lunii in curs.
 • Salariatii Biroului de Servicii Comunitare inregistreaza cererile primite de la unitatile de invatamant in registru DAS dupa care verifica documentele anexate in vederea eliberarii abonamentelor gratuite la transportul public local in comun;
 • Lunar, pana pe data de 15, unitatile de invatamant transmit in format electronic, orice modificare aparuta in situatia elevilor care au solicitat abonamente gratuite la transportul public local in comun.
 • Salariatii Biroului de Servicii Comunitare preda lunar, pe baza de proces verbal, unitatilor de invatamant, abonamentele de calatorie pentru elevii care au formulat cereri la inceput de an scolar/la nevoie.
 • Salariatii Biroului de Servicii Comunitare elibereaza elevilor care au depus cereri la inceput de an scolar,abonamente gratuite la transportul public local in comun pe perioada vacantelor scolare.
 • La fiecare 01 a lunii in curs,  se elibereaza borderou in care vor fi inscrisi elevii ale caror cereri au fost solutionate in vederea distribuirii   abonamentelor gratuite la transportul public local in comun pentru luna urmatoare;
 • Se intocmeste borderou electronic, in vederea verificarii daca o persoana depune mai multe solicitari in acelasi an scolar;
 • Indosarierea si arhivarea se va face la sediul Biroului de Servicii Comunitare din cadrul DAS, in ordinea cronologica a numerelor de inregistrare din registrul DAS;
 • La sfarsitul lunii se va intocmi un borderou cu privire la numarul de abonamente  de calatorie distribuite in luna in curs pentru luna urmatoare care se va transmite SPMT si PMT;
 • Salariatii Biroului de Servicii Comunitare din cadrul DAS intocmesc centralizator cu numarul de abonamente distribuite in luna anterioara pentru luna in curs pe care il va transmit SPMT si PMT;
 • Contravaloarea serviciilor prestate de SPMT SRL, transportul local gratuit al elevilor care frecventeaza cursurile unei unitati de invatamant preuniversitar acreditat/autorizat din municipiul Targoviste, se va efectua de catre PMT.

 

8.4.1. Planificarea operatiunilor si actiunilor activitatii:

 • 01 a fiecarei luni – se elibereaza borderou pentru inscrierea beneficiarilor;
 • 01-20 a lunii – unitatile de invatamant transmit DAS, Biroului de Servicii Comunitare table centralizator in format electronic / letric si solicitarile impreuna cu documentele anexate, in vederea eliberarii abonamentelor gratuite la transportul public local in comun;
 • incepand cu 15 a fiecarei luni – se intocmeste borderou electronic, in vederea verificarii daca o persoana depune mai multe solicitari in acelasi an scolar;
 • 01-15 a lunii – primire/verificare orice modificare aparuta in situatia elevilor care au solicitat abonamente de calatorie.
 • 20-31 a fiecarei luni – eliberarea abonamentelor gratuite la transportul public local in comun pentru luna urmatoare;
 • 01-10 a lunii urmatoare – se transmite SPMT borderoul cu privire la numarul de abonamente de calatorie eliberate in luna in curs pentru luna urmatoare.

 

 

 

Directia de Asistenta Sociala Targoviste

 

Procedura de lucru

Procedura privind acordarea abonamentelor gratuite de calatorie, elevilor scolarizati in municipiul Targoviste, ce  urmeaza invatamantul

preuniversitar acreditat/autorizat.

 

Ediţia:I

Nr. de ex. 10

 

Pagina 12 din 18

EDIŢIA: I

Exemplar nr. 1

BIROUL DE SERVICII COMUNITARE  

Cod: ………….

Revizia:

Nr. de ex. 

Revizia :

Exemplar nr.

8.4.2. Derularea operatiunilor si actiunilor activitatii:

 

           SOCIETATEA SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TARGOVISTE SRL are obligatia de:

 

 • asigura transportul public local gratuit elevilor care sunt scolarizati la o unitate de invatamant preuniversitar acreditat/autorizat din municipiul Targoviste.

 

           PRIMARIA MUNICIPIULUI TARGOVISTE are obligatia de:

 

 • a achita pana la sfarsitul  lunii  in curs, pentru luna anterioara, contravaloarea serviciilor prestate de catre SPMT SRL.

 

 

UNITATILE DE INVATAMANT au obligatia de:

 

 • Pune la dispozitia elevilor/reprezentantilor legali cereri;
 • Primeste cereri/documentele justificative in vederea obtinerii abonamentelor gratuite la transportul public local in comun la inceput de an scolar/ la nevoie;
 • Transmite cererile si documentele justificative insotite de tabel centralizator in format electronic si letric cu elevii care au solicitat a abonamente gratuite la transportul public local in comun – DAS, Biroului de Servicii Comunitare, pana pe data de 20 a lunii;
 • Lunar, pana pe data de 15, transmite in format electronic, orice modificare aparuta in situatia elevilor care au solicitat abonamente gratuite la transportul public local in comun.

 

 

       DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA are obligatia de :

 

 • a asigura tiparirea cererilor si abonamentelor gratuite la transportul public local in comun gratuite cu mijloacele de transport local in comun din Municipiul Targoviste;
 • a primi de la unitatile de invatamant, cererile si documentele justificative insotite de tabel centralizator in format electronic si letric cu elevii care au solicitat abonamente gratuite la transportul public local in comun;
 • a completa si preda pe baza de proces verbal, unitatilor de invatamant, abonamentele de calatorie elevilor care au formulat solicitari la inceput de an scolar/la nevoie;
 • elibereaza abonamente de calatorie pe perioada vacantei, elevilor care au depus cereri la unitatile de invatamant la inceput de an scolar/la nevoie;
 • a aplica ,,BUN DE PLATA” pe borderourile finale;
 • sa verifice prin imputernicitii sai modul in care se pune in aplicare aceasta procedura, atat de catre operatorul de transport cat si de catre elevii scolarizati la o unitate de invatamant preuniversitar acreditat/autorizat din municipiul Targoviste.
 

Directia de Asistenta Sociala Targoviste

 

Procedura de lucru

Procedura privind acordarea abonamentelor gratuite de calatorie, elevilor scolarizati in municipiul Targoviste, ce  urmeaza invatamantul preuniversitar acreditat/autorizat.

 

Ediţia:I

Nr. de ex. 10

 

Pagina 13 din 18

EDIŢIA: I

Exemplar nr. 1

BIROUL DE SERVICII COMUNITARE  

Cod: ………….

Revizia:

Nr. de ex. 

Revizia :

Exemplar nr.

DAS –BIROUL DE SERVICII COMUNITARE  salariatii au urmatoarele obligatii:

 

 • primesc de la unitatile de invatamant, cererile si documentele justificative  insotite de tabel centralizator in format electronic si letric cu elevii care au solicitat abonamente gratuite de calatorie;
 • inregistreaza solicitarile in registru;
 • verifica documentele anexate in vederea solutionarii cererilor;
 • completeaza si predau, pe baza de proces verbal, abonamentele de calatorie, unitatilor de invatamant pentru elevii care au formulat solicitari la inceput de an scolar/ la nevoie;
 • elibereaza abonamente de calatorie gratuite, elevilor care au depus cereri la unitatile de invatamant la inceput de an scolar, pe perioada vacantelor scolare;
 • verifica in borderou daca o persoana depune mai multe solicitari in aceeasi an scolar;
 • inregistreaza abonamentele intr-un borderou care cuprinde: numele si prenumele elevului, CNP beneficiar, seria si numarul abonamentului de calatorie distribuit, unitate de invatamant.
 • la fiecare 01 ale lunii elibereaza borderou care cuprinde: numele si prenumele elevului, CNP beneficiar, seria si numarul abonamentului de calatorie distribuit, unitate de invatamant.
 • la sfarsitul lunii va intocmi un borderou cu privire la numarul de abonamente de calatorie distribuite in luna respectiva pentru luna urmatoare si va transmite un exemplar la SPMT; acesta contine: nume/prenume beneficiar, CNP beneficiar, serie si numar abonament de calatorie distribuit in luna in curs pentru luna urmatoare, unitatea de invatamant;
 • intocmeste centralizator lunar  si il va transmite SPMT si PMT;

 

 • Contravaloarea serviciilor prestate de SPMT SRL,transportul local gratuit al elevilor care frecventeaza cursurile unei unitati de invatamant acreditata/autorizata din municipiul Targoviste, se va efectua de catre PMT.

Coordonatorul biroului are obligatia:

 • a stabili atributiile aferente fiecarei persoane implicate in procesul de distribuire a abonamentelor de calatorie;
 • a intocmi si actualiza fisele de post, dupa caz;
 • a transmite compartimentului Resurse Umane sau reprezentantului cu R.U. fisele de post modificate cu atributiile in acest sens;
 • a distribui personalului din subordine, sub semnatura de primire prezenta procedura;
 • a respecta prevederile prezentei proceduri;
 • aplica ,,BUN DE PLATA” pe borderourile finale.

 

 

8.4.3. Valorificarea rezultatelor activitatii: prevenirea abandonului scolar;

 

 

Directia de Asistenta Sociala Targoviste

 

Procedura de lucru

Procedura privind acordarea abonamentelor gratuite de calatorie, elevilor scolarizati in municipiul Targoviste, ce  urmeaza invatamantul preuniversitar acreditat/autorizat.

 

Ediţia:I

Nr. de ex. 10

 

Pagina 14 din 10

EDIŢIA: I

Exemplar nr. 1

BIROUL DE SERVICII COMUNITARE  

Cod: ………….

Revizia:

Nr. de ex. 

Revizia :

Exemplar nr.

 

 1. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii

 

Nr. crt. Compartimentul (postul)/actiunea (operatiunea) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV
1. Sef birou E                            
2. Sef serviciu   V                          
3. Director     A                        
4. Sef birou       Ap                      
5. SPMT         Ap                    
6. PMT           Ap                  
7. Inspectoratul Scolar             Ap                
8. Inspector specialitate               Ap              
9. Inspector specialitate                 Ap            
10. Inspector specialitate                   Ap          
11. Munc. necalificat                     Ap        
12. Munc. necalificat                       Ap      
13. Referent                         Ap    
14. Inspector specialitate                           Ah  
15. Consilier                             Ah

 

 

 

Directia de Asistenta Sociala Targoviste

 

Procedura de lucru

Procedura privind acordarea abonamentelor gratuite de calatorie, elevilor scolarizati in municipiul Targoviste, ce  urmeaza invatamantul preuniversitar acreditat/autorizat.

 

Ediţia:I

Nr. de ex. 10

 

Pagina 15 din 18

EDIŢIA: I

Exemplar nr. 1

BIROUL DE SERVICII COMUNITARE  

Cod: ………….

Revizia:

Nr. de ex. 

Revizia :

Exemplar nr.

 1. Anexe, inregistrari, arhivari:
Nr. crt. Denumirea anexei Elaborator Aprobat Numar exemplar Difuzare Arhivare Alte elemente
Loc Perioada  
1. Cerere si declaratie pe proprie raspundere sef birou director 1   BSC 3 ani  
2. Tabel centralizator Unitatea de invatamant director 1   BSC 3 ani  
3. Borderou DAS sef birou director 2   BSC 3 ani  
4. Centralizator DAS sef birou director 1   BSC 3 ani  

Anexa 1: Cerere si declaratie pe propria raspundere privind eliberarea abonamentelor gratuite la transportul public local in comun pentru elevii scolarizati la o unitate de invatamant preuniversitar acreditat/autorizat din municipiul Targoviste.

Domnule Director,

 

Subsemnata/ul_______________________________domiciliat in ……………….., posesor al actului de identitate  CI/CN seria_______, nr.__________, CNP______________________ in calitate de  elev la………………..……….…, solicit, pentru perioada:________________________________, eliberarea abonamentelor gratuite de calatorie pentru transportul local in comun din Municipiul Targoviste, lunar.

Subsemnatul……………………………………………………………… in calitate de beneficiar/reprezentant legal cunoscand ca falsul in declaratii este pedepsit de legea penala, declar pe propria raspundere ca elevul se deplaseaza pe raza UAT Targoviste utilizand mijloacele de transport in comun ale Societatii Servicii Publice Municipale Targoviste si ma angajez sa ridic, lunar, abonamentul de calatorie de la unitatea de invatamant.

NOTA: pe perioada vacantei scolare, elevii se pot adresa DAS Targoviste, Biroului de Servicii, situat in Targoviste, strada B-dul Unirii, bl. 44, Parter.

Sunt de acord/nu sunt de acord prin acesta cerere ca datele mele/ ale elevului personale sa fie prelucrate in vederea soluţionării cererii  in conditiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Am înțeles că refuzul prelucrării datelor mele cu caracter personal poate conduce la imposibilitatea soluționării cererii mai sus menționata.

 

 

Data                                                                                                 Semnatura

 

Articolul 326 Cod Penal –Declararea necorespunzatoare a adevarului, facute unei persoane dintre cele prevazute in art.175 sau unei unitati in care acestia isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste la producerea  acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

 

 

 

Directia de Asistenta Sociala Targoviste

 

Procedura de lucru

Procedura privind acordarea abonamentelor gratuite de calatorie, elevilor scolarizati in municipiul Targoviste, ce  urmeaza invatamantul preuniversitar acreditat/autorizat.

 

Ediţia:I

Nr. de ex. 10

 

Pagina 16 din 18

EDIŢIA: I

Exemplar nr. 1

BIROUL DE SERVICII COMUNITARE  

Cod: ………….

Revizia:

Nr. de ex. 

Revizia :

Exemplar nr.

Anexa 2: Tabel centralizator cu elevii scolarizati la o unitate de invatamant preuniversitar acreditat/autorizat din Targoviste care au solicitat abonament de calatorie gratuit pentru transportul local  in comun din Municipiul Targoviste

 

Unitatea de invatamant: ____________

Adresa: _________________________

 

TABEL CENTRALIZAROR CU ELEVII CARE AU SOLICITAT ABONAMENTE GRATUITE DE CALATORIE, LUNAR, PENTRU TRANSPORTUL LOCAL IN COMUN DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE

Nr.crt. Nume/prenume elev CNP Adresa Nume/prenume solicitant
         
         
         

 

Certificam prin prezenta corectitudinea datelor cuprinse in tabelul nominal.

Intocmit( semnatura si parafa unitatii de invatamant):

 

Anexa 3: Borderou DAS – eliberarea abonamentelor de calatorie

 

BORDEROU BENEFICIARI  ABONAMENTE DE CALATORIE – ELEVI

LUNA:_______, ANUL:__________

Nr. crt. Nume/ prenume elev CNP Serie/Nr. abonament Unitatea de invatamant
         
         

Intocmit,

 

 

Directia de Asistenta Sociala Targoviste

 

Procedura de lucru

Procedura privind acordarea abonamentelor gratuite de calatorie, elevilor scolarizati in municipiul Targoviste, ce  urmeaza invatamantul preuniversitar acreditat/autorizat.

 

Ediţia:I

Nr. de ex. 10

 

Pagina 17 din 18

EDIŢIA: I

Exemplar nr. 1

BIROUL DE SERVICII COMUNITARE  

Cod: ………….

Revizia:

Nr. de ex. 

Revizia :

Exemplar nr.

 

Anexa 4: Borderou DAS – eliberarea abonamentelor de calatorie pe perioada vacantei

 

BORDEROU BENEFICIARI  ABONAMENTE DE CALATORIE – ELEVI

LUNA:_______, ANUL:__________

Nr. crt. Nume/ prenume elev CNP Serie/Nr. abonament Unitatea de invatamant Data eliberare Semnatura de primire
             
             

Intocmit,

 

 

Anexa 5: Centralizator DAS- sunt inscrise toate categoriile de beneficiari de facilitati la transportul local de calatori

 

 

 

CENTRALIZATOR LUNA:______________, ANUL:__________

 

 

Nr. crt. Categorie beneficiar Numar abonamente distribuite valoare cu TVA abonament Total valoare
         
         
         

 

Avizat,                                                                                                                                                             Intocmit,

 

 

 

 

 

 

Directia de Asistenta Sociala Targoviste

 

Procedura de lucru

Procedura privind acordarea abonamentelor gratuite de calatorie, elevilor scolarizati in municipiul Targoviste, ce  urmeaza invatamantul preuniversitar acreditat/autorizat.

 

Ediţia:I

Nr. de ex. 10

 

Pagina 18 din 18

EDIŢIA: I

Exemplar nr. 1

BIROUL DE SERVICII COMUNITARE  

Cod: ………….

Revizia:

Nr. de ex. 

Revizia :

Exemplar nr.

 

 1. Cuprins

 

Nr. componentei în cadrul procedurii formalizate Denumirea componentei din cadrul procedurii formalizate Pagina
               1 Coperta 1
               2 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii formalizate 2
  3 Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii formalizate 2
  4 Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii formalizate 3
  5 Scopul procedurii formalizate/Domeniul de aplicare a procedurii formalizate 4
  6 Listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii 5
  7 Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile activitatii procedurate 5
        8 Definiţii ale termenilor 6
        9 Abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura formalizata 7
      10 Descrierea procedurii formalizate 8
      11 Continutul si rolul documentelor utilizate 9
      12 Circuitul documentelor/ Resurse necesare 10
13 Modul de lucru / Planificarea operatiunilor si actiunilor activitatii 11
14 Derularea operatiunilor si actiunilor activitatii 12/13
15 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 14
16 Anexe 15,16,17
17 Cuprins 18

Domnule Director,

 

 

 

 

Subsemnata/ul_______________________________domiciliat in ______________________ posesor al actului de identitate  CI/CN seria_______, nr.__________, CNP______________________ in calitate de  elev la ………………………………………………………., solicit, pentru perioada:_____________________________________________, eliberarea abonamentelor gratuite de calatorie pentru transportul local in comun din Municipiul Targoviste, lunar.

Subsemnatul……………………………………………………………… in calitate de beneficiar/reprezentant legal, cunoscand ca falsul in declaratii este pedepsit de legea penala, declar pe propria raspundere ca elevul se deplaseaza pe raza UAT Targoviste utilizand mijloacele de transport in comun ale Societatii Servicii Publice Municipale Targoviste si ma angajez sa ridic, lunar, abonamentul de calatorie de la unitatea de invatamant.

NOTA: pe perioada vacantei scolare, elevii se pot adresa DAS Targoviste, Biroului de Servicii, situat in Targoviste, strada B-dul Unirii, bl. 44, Parter.

Sunt de acord/nu sunt de acord prin acesta cerere ca datele mele/ ale elevului personale sa fie prelucrate in vederea soluţionării cererii  in conditiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Am înțeles că refuzul prelucrării datelor mele cu caracter personal poate conduce la imposibilitatea soluționării cererii mai sus menționata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data                                                                                                 Semnatura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolul 326 Cod Penal –Declararea necorespunzatoare a adevarului, facute unei persoane dintre cele prevazute in art.175 sau unei unitati in care acestia isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste la producerea  acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.