0372 764 198 office@das-targoviste.ro

INFORMARE privind ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 63/09.05.2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia

Sprijinul material pentru categoriile de persoane vulnerabile are drept scop compensarea unei părți din cheltuielile cu hrana pentru asigurarea traiului zilnic, prin acordarea unor tichete sociale pe suport electronic, pentru achiziționarea de produse alimentare și/sau pentru asigurarea de mese calde.

           Beneficiază de sprijin material sub formă de tichete sociale emise pe suport electronic următoarele categorii de persoane și familii, denumite în continuare beneficiari:

a)pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflaţi în evidenţa caselor de pensii sectoriale şi beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;

b)persoanele – copii şi adulţi -, încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri proprii lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;

c)familiile cu cel puţin 2 copii în întreţinere ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;

d)familiile monoparentale ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;

e)familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social în condiţiile Legii  416/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

f)persoanele fără adăpost astfel cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.

 

Persoanele care se încadrează în mai multe categorii dintre cele prevăzute mai sus beneficiază de sprijinul aferent unei singure categorii din care fac parte la data acordării acestuia.

Prin excepție în situația în care familiile prevăzute la lit. c)—e) au un membru de familie ce face parte din categoriile de beneficiari prevăzute lit. a) sau b), sprijinul material se cumulează.

În sensul ordonanţei de urgenţă, prin venituri, în cazul persoanelor mentionate la pct. a)-f) se înţeleg:

a) venituri din pensii acordate în sistemul public de pensii;

b) venituri din pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii;

c) venituri din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii şi casele de pensii sectoriale;

d) venituri din indemnizaţia socială pentru pensionari acordată în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea indemnizaţiei sociale pentru pensionari, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

e) indemnizaţia de acomodare acordată în baza Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

f) indemnizaţia pentru îngrijirea copilului cu dizabilitate cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani, acordată în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

g) venituri din activităţi independente, definite conform art. 67 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

h) venituri din drepturi de proprietate intelectuală, definite conform art. 70 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

i) venituri din salarii şi asimilate salariilor, definite conform art. 76 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

j) venituri din cedarea folosinţei bunurilor, definite conform art. 83 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

k) venituri din investiţii, definite conform art. 91 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

l) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, definite conform art. 103 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

m) venituri din premii şi jocuri de noroc, definite la art. 108 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

n) venituri din alte surse, definite conform art. 114 şi 117 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Sprijinul material acordat pe baza tichetului social pe suport electronic are o valoare nominală de 250 lei și se acordă o dată la două luni categoriilor de beneficiari prevăzute mai sus. Sumele acordate pot fi utilizate în termen de 12 luni de la data fiecărei alimentări.

Tichetele sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde se alimentează o dată la două luni.

Familiile cu copii care nu beneficiază de alocație pentru susținerea familiei pot solicita acordarea sprijinului material prevăzut de ordonanță de urgență, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) și d) din orodnanta 63/2022 prin depunerea de către reprezentantul familiei a unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere la primăria în a cărei rază teritorială își au domiciliul sau reședința ori locuiesc efectiv, așa cum sunt acestea definite la art. 10 din Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Primăria întocmește aceeași situație pentru persoanele fără adăpost aflate, după caz, în evidența sa, sau care au depus cererea și declarația pe propria răspundere

Pe baza cererilor și a declarațiilor pe propria răspundere depuse primăria întocmește situația centralizatoare a familiilor ce îndeplinesc condițiile de acordare a sprijinului. Indeplinirea conditiilor se atesta cu documente privind veniturile si situatia locativa.

 model cerere si declaratie pe proprie raspundere 

Distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde se face la domiciliul beneficiarilor, cu confirmare de primire, prin Compania Națională „Poșta Română” — S.A.

În cazul persoanelor fără adăpost, distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde se face de către Compania Națională „Poșta Română” — S.A. la primărie și vor fi distribuite prin grija acesteia, pe bază de tabel nominal, care se transmite ulterior Companiei Naționale „Poșta Română” — S.A.

Pentru toate cazurile în care beneficiarii sprijinului material nu se regăsesc cu adresă în situaţiile centralizatoare, tichetele sociale pe suport electronic pentru achiziţionarea de produse alimentare şi/sau pentru asigurarea de mese calde se distribuie prin primăria, respectiv serviciul public de asistenţă socială în a cărui rază teritorială au fost identificaţi.