0372 764 198 office@das-targoviste.ro

COMUNICAT În atenția persoanelor fizice care găzduiesc cetăţeni străini sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina care doresc să beneficieze de decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea acestora

Conform prevederilor Hotararii de Guvern nr. 336/2022, Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 15/2022, modificata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 28/2022, persoanele fizice care găzduiesc refugiaţi proveniţi din Ucraina pot beneficia, la cerere, de decontarea unor cheltuieli, respectiv 20 de lei/zi/ persoana gazduita pentru hrană şi 50 de lei/zi/persoana gazduita pentru cazare.
Persoanele fizice cu domiciliul pe raza Municipiului Targoviste, care găzduiesc cetăţeni străini sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina pot depune la sediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Targoviste din Bulevar-dul Unirii, nr. 26, cerere pentru a beneficia de decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea prevăzute la art. 1 alin. (10) din O.U. G. nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările şi completările ulterioare, cu modifcările aduse prin OUG nr. 28/2022.
Pentru a beneficia de decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea, potrivit prevederilor art. 1, alin. (10), potrivit H.G nr. 336/2022 privind stabilirea mecanismului de decontare din bu-getul inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă/Inspectoratului pentru Situaţii de Ur-genţă Bucureşti-Ilfov a cheltuielilor cu hrana cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiţi de persoane fizice, pre-cum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afaceri-lor Interne:
– în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni, persoanele fizice depun o cerere (conform model) pentru luna precedentă, în care precizează numărul persoanelor găzduite, numele şi prenumele acestora, localităţile din care aceştia declară că provin şi intervalul de timp pentru care solicită decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea, însoţită de:
a) o declaraţie pe propria răspundere cu privire la realitatea informaţiilor cuprinse în cerere (conform model);
b) copia actului de identitate al solicitantului şi documente care atestă dreptul de folosinţă asupra locuinţei în care sunt găzduite persoanele prevăzute la art. 1 din actul normativ mai sus menționat;
c) copie documente de identitate ale persoanelor găzduite ( după caz);
Cererea se depune de către o singură persoană pentru aceeaşi locuinţă în termenul menționat. Cererile depuse după acest termen se soluţionează în luna următoare.
Cererea însoțită de actele doveditoare, se poate depune la registratura Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Targoviste din Bulevardul Unirii, nr. 26.
Modelul cererii, precum şi cel al declaraţiei pe propria răspundere sunt disponibile atât pe site-ul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Targoviste, www.das-targoviste.ro cât și la sediul instituției din Bulevardul Unirii, nr. 26.
În vederea certificării cu realitatea a celor declarate de solicitanții persoane fizice, Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Targoviste va efectua verificări in teren.

cerere – model

declaratie pe proprie raspunere – model

Director executiv,
jr. Iordache Marcela

Intocmit,
Sef SACP,
jr. Nicolae Florentina