nunta in aer liber

, Fotograf Nunta Bucuresti, Formatie Nunta Bucuresti, Dj Nunta Targoviste, Cazare Targoviste, Cazare Titu, Cover Band Bucuresti.
0372 764 198 [email protected]

HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei, statului de funcții, regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială  și a regulamentului de organizare și funcționare al Biroului de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice

ANEXA 3 ANEXA 1HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei, statului de funcții,

regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială  și a regulamentului de organizare și funcționare

al Biroului de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.02.2022, având în vedere:

 • Referatulde aprobare înregistrat sub nr. 5700/17.02.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
 • Raportulde specialitate înregistrat sub nr. 6042/21.02.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
 • PrevederileLegii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • PrevederileLegii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • PrevederileLegii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • PrevederileLegii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • PrevederileLegii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicat, cu modificările și completările uletrioare;
 • PrevederileH.G. nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;
 • Prevederileart. 9 din Anexa 2 a H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de

asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

 • PrevederileAnexei 3 din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • PrevederileH.G. nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • PrevederileH.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • PrevederileH.G. nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unităţile de asistenţă medico-sociale şi a unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă medico-socială şi personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară, cu modificările și completările ulterioare;
 • PrevederileOrdinului nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale;
 • Prevederile Ordinului 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;
 • Prevederile H.C.L. nr. 34/10.02.2022 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pentru anul 2022;
 • Avizulcomisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;
 • Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. c) și e) și alin. (7) lit. b), art. 518 alin. (1) lit. d) și art. 538 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Începând cu data de 01.03.2022, se aprobă organigrama, statul de funcții, și regulamentul de organizare  și funcționare ale Direcției de Asistență Socială, conform anexelor 12 și 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Începând cu data de 01.03.2022, se aprobă regulamentul de organizare și funcționare al Biroului de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice din cadrul Direcției de Asistență Socială, conform anexei 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția de Asistenţă Socială şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                                AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

 1. Cătălin Rădulescu                                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

                  

 

 

 

 

Nr.   39

Tgv. 28.02.2022

 Redactat 2 ex.

  cons. Mariana-Luminița Ungureanu